పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


2. పావులూరి వుల్లన ఇతఁడు నియోగిబ్రాహ్మణుఁడు; ఆపస్తంబసూత్రు (డు; గార్థ్య గోత్రుఁడు; మల్లనామాత్యుని పౌత్రుఁడు; శివ్వనకను గౌరి మకును ג"א) బుత్తఁడు ఇ త నీ ని వా స ము సంస్కృతభాషలో వీరాచార్యులు రచియించిన గణిత్త సా65 సంగ్రహము నీకవి తెలిఁగించెను. ఈ గ్రంథమునకుఁ బావులూరి గణిత వుని పేరు, అందితఁడు కమ్మనాటిలోని పావులూరి విభుఁడనని యిూక్రింది పద్యములలోఁ జెప్పకొని యున్నా (డు, క, "కావున గణితము తెను (గున 7గావింపణగణఁగితిని సుకవిమల్లుఁడ R* రీవల్లభ చరణ సరో జావాసితచిత్తమధుక రాత్ముఁడ జగతిన్ క. ఇలఁగమనాఁటిలోపల విలసిల్లిన పావులూరి విభుఁడను సూత్రా లీతాప _స్తంబగ్విజ కులతిలకుఁడ వినుతగార్ల్య గోబ్రోద్భవుడు, గ్రామకరణములను సామాన్యముగా నధిపతి యనియు విభుఁ డనియు, ప్రభుఁడనియుఁ బరిపాలకుఁడనియు గ్రంథములలో వాకొను చుcదురు. ఇపుడుకూడ కరణములను గొన్ని తావులలో గ్రామాధిపతి యనియు, గ్రామాధికారియనియుఁ బిలుచు చురడుట కలదు. పైపద్య ములోని పావులూరి విభుఁడను వాక్యమునకుఁ బావులూరికరణమనియే