పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

196 ఆ ం ధ9 క్ వి త ర c గి డి కృష్ణారెడ్డి గారు విక్రమసంవత్సర వె శాఖ మాసమున నొక వ్యాసమును 83 CŞ سیاست వాస్త్రిసియున్నారు. పైనివాసిన "ఆ వ్యతార" ఆను కృత్యాది 35 వ పద్యములో 'దైవజ్ఞనట్లు శసన్జోదయమున దివ్యసుకృతిఁ బ్రతిష్టితు" అని చెప్పియున్నాడు. కావున దైవజ్ఞనివలెనే దివ్యసుకృతి పతి షా కాలవును, గవి, క, క్రమమున నుద్భటుఁడు గవి త్వము మెఱయc గుమారసు భవము సాలం డ్రా రము గూఢవస్తమయకా వ్యముగా హరులీల చెప్పి హరు మెచ్చిం చెకా. വS_8 ♔ అను పద్యములో సూచించినట్ల 'గూఢవస్తువుయ యుగా' ద్వాదశాస్వాశమందలి FF-3 వ సంఖ్యగానున్న, గే, ద్వాదశార్లా గ్లానయ ను వాద్వాదశార్ల S Φ Φ )ع( దనుఁడొగిఁ జుట్టి నిజభుజ ద్వాదశమున నుదయదశ శత్రకిరణ కిరణు ఁ డయ్యుదయవగముఁ గిటి డశళతకర వుల బుటినట్లు Ex &ు తగి ہے کہ صلى الله عليه وسلم چ ج + یت صلى الله عليه وسلم + چکج) ,పద్యములో శక సంవత్సరములను نکمْ وع ౧ం + ౧ం 0 +nంం ం =౧౧౧ం) చెప్పివాడనియు నిది విక్రమార్కశకసంఖ్యయనియు, నాయా శ్వాసమునందే Fఒ౧ వ సంఖ్యగానున్న చ, కరిశిరమాడ షణ్ముఖుఁడు గైపున (వేయుఁడు గుంభ వశా_క్తికో మసిధార (బొల్పొసఁగెఁ దా కు భంగము సూచినప్వు ко كة سياقة గరజ5ు కాంత కాంతర ద గ్రాంతియేు కాదని నా (టుదీeటి వి స్ఫురిదవ దాతఖడ్డలత ఫూ చెనొ నాజయమైతసంపదకా,