పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

18s, ఆ 0 ధ9 క వి త ర ం గి జి ధగ్మము నొసంగి శాసనము వ్రాయించివాఁడు ఈ వంశము లో చోక్ట ఒల్లి గాని నన్నెచోడుడు గాని లేఁడు, ఇందు మూలపురుషుఁడు గా చూపబడిన మల్లిదేవుఁడు దాదాపు శా. శ. ౧0.9X ప్రాంతమువాఁడై యుండును. ఆనఁ గా నీవంశ మించుమించు n.9X సంవత్సరము పరిమి తి గల కాలములో నువ్నదని తేలు చున్నది, (அ) చోడబల్లయ మహారాజు | (1) -కామSrడ మహరాజు = శ్రీయాదేవి | (2. తిభువనకల్ల :്റ് : } S ౧ మాచల దేవి fr) మహారాజు - (8) -9 కామిదేవి. (4) (5) بن علمعهده (శక 1078) ఈ వంశ మించుమించు శా శ. కాలాం కును ౧౦2 x కను మధ్య కాలమునం దున్నట్లు కన్నట్టుచున్నది ఇందు చోడఁబల్లియు, నన్నెచోడుఁడును, శీయాదేవియుఁ గూడఁగలరు, కాని కుమార సంధి వములో ఁ జెప్పఁబడిన సంబంధము వీరికి లేదు, కవి నన్నెచోడుని తండి చోడబల్లి, తల్లి శీయాదేవి, ఇందున్న నన్నెచోడునితల్లి మాచల దేవి. తండి త్రిభువనమల్లదేవ చోడ మహారాజు, బ్ర. శ్రీ. కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులు గారు కవులచారిత్రమున నీ త్రిభు వనమల్ల దేవచోడుడే, బల్లిచోడుఁడనియు, మాచల దేవియేు శీయా దేవియానియుఁ ద్రిప్పి త్రిప్పి యర్ధ యులను జెప్పి దాని నాధారము చేసి (1) దక్షిణ గారిదూడేళ శాసనములు 6 సం|| నె 608 రు. (2) 3% 3 y 607, 609. (8) $3 33 181, 168, 612, 624, 608, 610, 680, 681, (4) 39 33 647. (£) ቃ? 91 645, 646