పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

170 зо 8) в ов с 8 8 దనరియు నభిముతఫలముల జనులకు దయ నొసగుచుండు షణ్ముుఁ గొలుతెస్ 总 ఆన్యతార కవిగతుల నాజ రించి వెలయ సత్క-వి బుధ గురు బలవు వడసి యొనర దైవజ్ఞ నల్ల శుభోదయమున దివ్యసుృతిఁ బ్రతిష్ఠి 3 చుఁ దిరము గాఁ గ ぎ、壱"öぎ窓D రచితకృతియుం దారక విరచిత సుకృతియుఁ బానడ గు ను దొ వా5క విబుధాలికి సిుపౌ చారక విబుధా థినాథు షణ్ముఖుఁ గనినన్ క , ఇనుఁ డుదQమింపక ముందఅలి ఘనముగ వర్తించుఁ దారక ప్రభ మాక య్యిను “డుదoo cచిన పిష్)టఁ X నుఁ గొన లో మునఁ దారక ప్రభ Kల దేF ఈ పద్యములనుబట్టి పైకథయందు సత్యమున్న దనియే కో క్లః చున్నది. రా మే శ్వ ర క ఏ కుమారసంభవ దశమాశ్వాసమునందలి దారిద్ర్య విద్రావణ దశకము (ج * صومع శా. @్నగా మేశక వీశ్వరాదు లెద నీ శ్రీపాదమల్ భక్తిలో నారాధించి సమస్తలోక సముదా యాధీశులై రన్న సం సారుల్ దుఃఖనివారణా వుభవుకా సర్వేశ లో కత్రయా ధారకా నికా మదిఁ గొల్వకున్కి యుఱచే దారిద్ర్యవిద్రావణా ఆన పద్యమునం దుదాహరింపబడిన రామేశ్వరకవి "కవి కాలము నా (శ్రీకి కి ( బ్రసిద్ధుడైయుండి శివభక్తుడైన యాంధ్రకవియై యుండును"