పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

18 ఆ c ధ క వి త ర ం గి జీ ఇతని యితర రచన ములు మహశీ కవి 5 భావిలాస వును నింకొక ఆవ్యమును రచిం్పుgచి وچ యున్నట్లను నcడలి పద్యములు ఆ కణ గ్రా రథములలో ను దాహరింపఁ బడెననియు వ్రాయుచు శీ మానవల్లి రామకృష్ణ కవి గారు కుమూర పంభివ పీఠి లో నీకింద్రీపద్యయుల నుదాహరించి యున్నారు. కళా పిలాస మిప్ప డెచ్చటను 7గానవచ్చుట లేదు. సీ. పృథుల విశ్వంభరాపథమున కెదురు గా బూన్పించి నెవ్వాఁడు పువ్వుఁ దేరు "కాంచవాచల శార్మకమునకు సాటిగా జేఎ ఫ్లై సెవ్వాడు చెఱక విల్లు నవి"ళపాశుపతా ప్రమ్ముకు పాడి మిగిలించె నెవ్వాఁడు చిగురుఁదూపు నతులితామర బొనపాదిబలవుల

  • デá)2.oで3 నెవ్వఁడయ్యశిబలంబు నట్టి జగజ్యె మన్మథుం డభిలలోక చులకు వెఱ N*ం గ జీవు మూలకండ

యతని యిలుఁ జొచ్చి పెడల నియతఁడు గలఁడో య తని యమ్మలఁ బడకు వ్నయదియుఁ గల దె. కే. తలపోయt K రు చులాeును గల గును వాతంబుఁ గ్రీ మీ యుఁ గఫకుం జెడు సో కలిఫ్బుు ద గయుఁ జెడుఁ ద వ్మలము పదార్ఖంబు రాగమూలము ధరణికా, చ, లొడవులు ప్పె సంభ్రమములో దిలకించు వడుంగు గట్టుపై బడఁదిడవోపదిం పెఱిఁగి పxను సెన్సులు గట్టీపెట్టుఁ బ 鲁令 83 లఖి