పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్ని చో డుఁ డు B Sుచటి పరాంశకు ( డు ర. రాజాదిత్యుఁడు గrడరాదిత్యుఁడు • لا బ్ర "రెnడవపరాంతకుఁడు 2. మధు రాంతక యు_త్తమ చోళుఁడు 「売っさ3 యాదిత్యుఁడు F. దిు ద ట్రీ గ్రాజ రాజు ౧ం. మొదటి రాజేంద్రచోళనఁడు ౧౧, మొదటి రాజrధి రాజు ○ み、「öしリる రాజేఁ ద్రచోళుఁడు C, 3 వీర గాజేంద్రచోళుఁడు aర, మొదటి కులోత్తంగచోళుఁడు ౧x. విక్రమ చోళుఁడు ౧_, రెండవ కుళోత్తుంగచోళుఁడు r 2. Tరెండవ రాజ రాజు ౧లా. రెండవ రాజాధిరాజు ౧F, మూఁడవ కులోత్తుంగుఁడు .9ు. మూఁ డవ రాజరాజు 9. మూఁడవ రాజేంద్రచోళుఁడు 3.9, తిభువన వీరచోడుఁడు הט కాంకా キーX 3 キー>(2 Fーごx Fをニ_F丁 F-2 ○ Fーです2( ○○○○ ○○○び下 Ω Ο ΚΟ های اساسی C رگ ○○2O ○○○○丁 oo-e 3 ○○(じ「リー。 ○○ 2 cつ ○○2 U co-9 o'-- ca-exsx 159 Fー2(B Fー2○

  • 「び「3--

3F-CrO ooch B ○oごヨ ぐの○>(-9 cDc a-3 oo:2 o O Co-o. 2 reo 33 است که دعلاگ ౧౧లాలూ ౧ {1}లా = بنیاد 6 لكـہ کہ ౧.9 రలా o.9%-2 ఈ పట్టిక ഷ :് సంఖ్యగా వూపఁబడిన మొదటి యాది త్యఁడే నన్నెచోచుఁడనియు, నతనికి టెంకణాదిత్యుఁడను బిరుద మన్నది కావున నాతఁడీతఁడేయ నియుఁ గొందఱనుచున్నారు. తన తండ్రి పాకనాఁటి ప్రభువైన చోడబల్లియని యతఁడు చెప్పకొని యున్నందున, నా రెండులక్షణములను జూపినఁగాని వీరి వాదము నంగ్ కగింప వీలులేదు. దీనినిబట్టి, టెంకణాదిత్య, ఒఆయూరు వురవ రాధిశ్వ ర బిరుదములు వంశానుగతములు గాని, వా_స్త్రవములు గావని నిళ్ళ oుంపవ చ్పును