పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


–38 క్షే మే ం ద్రు డు క్ష. జనపతి యాత్మార తscడు حکسی بست۔ قديمه ... is Α, నొనరఁ బరాయ_త్తపతియు నుభయాయత్తం డును గలరు వీరిలోపలఁ ద నరు పగాయత్తుఁ డధమతానుసుఁ డరయన్. ఎవ్వని ప్రసాదమున సుఖ మెవ్వనికిం గలిగియుడు సెల్లప్పడు దా నవ్విభుని కొఱకు నుృతుఁడగు రెవ్విధమునఁ బుణ్యలోకి హితము దలలపక్షౌ. దండనీతి లేక తక్కి-న విద్యలు గలిగెనేని లేవి గతిన వొందు రాజు దండనీతిరతుఁడైన దక్కిన విద్యలెల్ల న శ్రీని వెచ గ్రీ పాండు, ஆ ప్తసవుతముగ నఖిల కార్యంబులు సేయువారి కెప్పుడు చెటులేదు ఆపుగా నెఱుంగ కాడినవుంత్ర భే దనము నొంద కేల తక్క-సెర్చు.

  1. 48

కినుకను దుష్ట వేదన మొగిం గొను శ్చెంతో యు దుష్క-రంబు గా కనుపవు నీతికోవిదుల కారయు నెందు నసాధ్య మొందు నే యినుమును నీరు గా గరుగTరే వుదకుంజర వు_స్తకంబునం దొనరు మదంబు పెట్టరె సము న్నతవృత్తి నుపాయసంపదకా, 系, పెద్దయైన యినుపమద్దఁ దానొక లేఁత ہمع تھیبس తీవవైన యెట్లు తెంప నేర్చు నల్పమైన నదియు నతిశిత ధార చేఁ Uడెంప నొపు నెంత దృఢమునైన, సన్న వువాని విశారము సన్నపుఁ బనులందుఁ7గాక చతురం బగు సే