పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

146 ఆ 0 ధ్ర క వి త ర ం గి జి మున బోజుఁడే ముని యొ నావి యాతcడడుగ వా రాయాకు నా తనికీ చ్చి నియు నా శ్లోకమును జదుపుకొని తానొనర్సిన పాపకృత్యమునకుఁ బశ్చాత్తాపపడి, దుఃఖను నొందుచుండ మంత్రి నిజము である)窓 S°。 భోజుని రిప్పించి ముంజునకుఁ జూ పెననియు మంజుఁడు స్వయము గా నాతనిని రాజ్యమునఁ బట్టాభిషిక్తునిఁ జేసి తాను దపమును జేసికొనఁ €...] స్టాకి ومجمع మాంధాతా స మహీపతి కృతయుగాలది శారభూతో*గతః సేవ్రు శ్యేనమవళోద విరచితః క్వా ੱਚ దశాస్యాన కః ఆ స్యెచాపి యుధిష్టిరప్రభృతయో యాతా దివం భూపతే నైకే నాపి సమంగతా వసుమతీ ముంజ త్వయా యాస్యతి. ఈదిగువ వాయఁ బడుచున్న భోజరాజు శాసనమును, భోజ రాజు వాస్థానమున నున్న ధనపాలుఁడను కవి రచించిన శ్లోకములను జూచినచోఁ బై కథయందు సత్యము లేదని త*ఁచుచున్నది, ‘మహా రాజాధిరాజ పరమేశ్వర శీ పీయక"దేవ పాచా నుధ్యాత పరమభట్టారక • • శ్రీవాక్పతి రాజ దేవపాని దా నుధ్యాత పరమభట్టారక -- శీసింధురాజ దేవ సా 2ూ నుధ్యాత పరమభట్టారక - • మహారాజాధిరాజ పరమే శ్వర శీభోజనరేంద్రః కుళలీ . . . యథా ఆతీతాష్టసప్త త్యధిక సాహస్రకసంవత్సరే వూఫూసీత తృతీయాం రవావుదగయనపర్వణి శ్రీమద్ధా రాయా నుపస్థిత్పైర స్మాభి స్స్నాత్వా భవానీమతి మభ్యర్బ్య-ఉపరిలిఖి లోయం గావు? బ్రాహ్మణధనపతి భట్టాయభక్త్యాశాస నే నోదక పూర్వకం పతిపాదితః ఇతి సంవత్ ౧ం 2లా చైత సుధి ౧X స్వయ మాజ్ఞా మం గలం నుహాత్రి స్వహ స్తోయం శీ భోజదేవస్య"