పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

144 ఆ ం ధ్ర క వి త ర 0 గీ జి. రునె యూషధంబు మా రి ది యని మూల్యం బిడిన రోగ మడుగుట గల డే క, ఏ జనుల శాజ్ఞసాలని రాజును రాజేంద్రునాజ్ఞ ప్రకటింపని యా g* Tరాఙన క్రు గోడ వ్రాసిన రాజునకు క్రా భేదమేమి ప్రాజ్ఞన 5さ○や○三丁。 క, వనితనికి మాన్యుఁడచని భూనాథుని కరుణ నమ్మి పొంగి భటుఁడు సే వాని యతి వదలు ట°ప్పదు నానాఁటికిఁ గ్రౌ త్తమన్ననలు నృపతులకున్, క, ప్రవిమలబిక్రమ పరుఁడగు నవనీశ్వర నంకతలమునందు రిపు శీ డబ్బిలి కుటుంబిని పోలిక నవిరళమై యుండు నెపుడు నంచితమహిమస్, క, ఆరివధకుం దగునంతకు ధరణీశం ఉర్వవలయుఁ దక్కువయైనన్ నరఁడాటదయ్య నుండఁడె హరి గొల్లండనఁగఁబడఁడె యా నువగు దాక్షనౌ, ఇతని సంస్కృత గంథములు, ఈ మహారాజకవిచంద్రుఁడు మాలవ దేశమును ధారానగరము రాజధానిగా రాజ్యము చేసినట్లు శాసనములనుబట్టి తెలియవచ్చు చున్న ది. ఇతఁడు చంపూ రామాయణవు (ದಿಸಿ ಸೆ భోజచంపు వందుకు) పాతంజలసూత్రవృత్తి, సరస్వతీ కంఠాభరణమును గ్రంథములను రచి