పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

': * ぎ ぎ Š. 5 s స్వామియు వంతియు దుర్ల స్తోమము రాష్ట్రంబు ధనము సుహృదులు బలముకా কাe 553:5–e సప్తాంగంబుల నెవeఠిక యొనర్చవలయు నిందులరకల్. ఎందును నాయాసమునకుఁ బందయయినవాఁడు సిరికిఁ బాత్రుం డగునే ముందరగిరి మెూవఁడె R* విందుఁడు మును లచ్చికొఱకు విబుధు లెఱుంగన్, దూరవున "వెరవు గదిసిన, దారు నిలుచువారి నృపతి దగు వున్నింపకా దూర వున బిరుదు గదిసిన దొరచ్చట లేనివారిఁ దగు వర్ణింపకా, తక్కి-న యాత్మఁడు Херстё యొక్కు-డుగా నెత్తిపలికి హిత మెలకిఁగింపకా జెక్కిలి విూటుట కూరి విు తక్కు-టāమే పాలుపోయుతలకి బాలునకున్, అనురాగియు సద్వృత్తుఁడు ఘనశ_క్తితయము దైవికము ఁ బౌరుష మన్ ధనమును దనకబ్బిన పతి సను నది యివి లేనియట్టి జనపాలునిపయుక్రా, తన చేతఁగాని "కాదను పనికిం బ్రతినిధిగ నన్యుఁ బనిచిననుం దీ i43