పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

142 §. Ś . ఆ ం ధ్ర 0 క వి త ర ం గి జ్ గరముననుం గ్రమ్మన నే నరుఁ డుండు న తండు ప్రియుఁడు నరనాధునకున్ . "కానలు దరి కొను పావకుc డైన పభంజనుఁడు మిత్రుఁ డల్పత దీపం బై న శిఖి సౌర్పుఁ గావున 3 డగువాళిని "కెcదు నెక్కడిమితుల్, š ను డెందమునఁ దెలిసియును జే యం దెంపరి గాక యుండునాతని తలపొ తం దీరునె యువ కార్యము మందెలకిఁగిన మాత తెవులు మానుట గలదే. సుందరసర్వలకణ విశుద్ధకవిత్వముఁ గన్నచో రస స్యంది నిజస్వభావుఁ డనఁ జాలినయట్ల నిజస్వభావుఁ డా నందముఁ బొందు నట్లు కుజనప్రకరంబు లెఱు 3గ నేర్పు నే చందురుఁ జూచి మోదమున సాగర మూబ్బిన నూతులుబ్బు సే ఆకులవృ_త్తి రాఘవుశరాగ్రమునందుఁ దృశ్చాగలగ్ననీ రాకృతి వారియెంకుట దశాస్యునిఁ జంపుట మిధ్య ক্যe"চ তম্ভ ల్మీకులు సెప్పకున్న కృతి లేనిన"రేశ్వరువర్తనంబు ర త్నాకర వేష్టితావని వినం బడ దాతఁడు మేరు వెత్తినన్. శా. ఉత్సాహప్రభుమంత్రశక్తుల న జేయుండై పరికీ ణసం S. ధిత్యావ్యగ్రుఁడు 7గాక విగ్రహముచే దేశంబు గాలంబు సం పత్సామగ్ర్యముఁజూచి కార్యము దెసకా బ్రారంభియై భూప్రజకా వాత్సల్యార్ధమనస్కు-ఁ డైనపతి శశ్వచ్ఛీసమేతుం డగున్, જે છે శత్రుము ప్రకృతులు మే నతిశయధర్వంబు ప్రాణ మతిదృఢతరసం