పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


- $5 ざ த "S. టో జ మ పశి రా జు 141 ご委)S さeeoc アRるR"Cö。 سیاست దివియ ప్రకాశింపఁ జేయ డే యొక్కొకచోg-. వితరుచి యెఱుఁ గని లఁ బశువు లని నిక్క-వపు గ నెఱుఁగుఁడు వా § స గస പ് పు పురు 5ురువడిఁ దృణంబు మేయమి పరికింపఁ గ భరణిఁ బస్సుల భౌ గ్యం 「安Sごみ父をす。 كيسه తన నగరిలోన నిం డుక యును భాండా గాక వును చు నునికి తగదు లా జునకుఁ బ్రజలె భండారం బని యేమఱ కtయవలయు నని శవు వారిక న్యాయపుటరి తలపూవులు గోయుట నట లెస్స తగదు కువలయపతి క న్యాయ మది వ్రూను వొడిచినఁ గాయాలు "వేసఁ గోయునట్టకరణి దలంపకా భూరవుణుఁడు పే దైనను ధారుణి నెచ్చోట దగదు గ్రవ్యము వెదకణాs : వట్టిపోయినרס ס-35 నీ రొక దెస ను ట్రింప నేర CK నగు నే. సమయ మలరcతు పరివా రము మత్తు నియో గిజనుల రాయిడి నగివ్రు చ్చిమి (గ్రేణి కార యన్యా యము లేకుండంగఁ బ్రజల నరయఁగవలయుక, స్థిరమతి సెప్పడు నిజమం దిరమున ఔ" వారమునను దెల్లమి గా Зо