పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

126 ఆ ం ధ్ర క వి త ర ం గి Eశీ తపనసుశా యాస్త్రపత్యా శ్స సుధన్వా సుధన్వనః పరికి, త్ పరికి లో భీమసేనికి భీమసేనా త్ర్పదీపనః ప్రదీపనా చ్చంతను ః శంతనొర్వి చిత్రవీర్య విచిత్రవీ ర్యా త్పాండురాజః పుత్రాస్త శ్యచ ధర్మక భీమార్డున నకులసహ దేవాః పంచేంద్రియవత్ పంచ స్యు ర్విషయ గ్రాహీ న_స్తత్రం. వృ_త్తం!! ēు నా దాష్ట్రి-గా విజిత్య ఖాండవమఖో 7గాండివినా వజిణం యుద్ధే పా సపతాత్ర మంధకరిపో శ్చాలాభి రైత్యాగా బహూకా 8ථ ద్రాక్జాసనమధ్యరోహిజయినా యా శ్కాలి గేయాది కా ಶೌS Jಸ್ತ§ಲಿ వుకారివంక్షవిపినచ్ఛేదః కురూణాం విభో || త తోర్జునా దభిమన్యుః ! అభిమన్యొః పరికి త్ I పరిక్ష్నీ తొ* జనమేజయః జనమేజయాత్ కేవుక! శ్రే ముకా న్నరవాహనః! నరవాహనాచ్చ తానీకal శతానీకా దుదయన | ఆశ్ర పరం తత్ర్ప భృతి ప్వవచ్ఛిన్న సంతానే ప్వయోధ్యాసింహాసనాసీ నే మ్వేకోన షఫ్లి చక్రవ_ర్తిషు గతేషు. &J கயம்? తద్వంశ్యో విజయాదిత్యో నామరాజా విజిగీషయా! దక్షిణా పథం గత్వా త్రిలోచనపల్లవ మధికీప్య దైవదురీహయా ఆr కాంతర మగమత్ తస్మిన్సంకులే పురోహి తేన సార్ధమంతర్వత్నీ తస్యమహాదేవీ ముడి వేమనామాగ్రహార మపగమ్య త ద్వాస్తవ్యేన విష్ణు భట్టసోమయాజినా! దుహితృ నిర్విశేష మఖి రక్షి శాసలీ! విప్లవర్ధనన్నాము ప్రసూయ తస్యచ కుమార శస్య ! మానవ్యసగోత హరీతీపుత ద్విపక్షగోత్ర క్రమో చితాని కర్మాణి కారయి త్వాత మవర్ధయత్, సచ మాత్రావిదితవృత్తాం తస్స న్నిక్లత్య చలుక్యగిశా నందాం భగవతీం గౌరీ మా గాధ్య కుమారనారాయణ మాతృగణాకా సంతర్ప్యి శ్వేతాతపలైక శంఖ పంచమహాశబ్ద పాలికేతన ప్రతిఢ శ్కా వరాహ లాంఛన పింఛకుంతసే హాసన మకరతోరణ కనకదండ గంగాయము