పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

i–82] నా రా య జ న 125 నందం పూఁ డి శాసనము, మహాభారతకృతిపతియైన రాజరాజనరేంద్రుఁ డీ నారాయణ ట్ట వకు నందంపూcడియను గ్రామము నగ్రహశీరముగా S”సంగి āు ద్ర (تاریخ తామ్రశాసనమును వాయించినాఁడు, ఆశాసనమందలి గశ్యప వ్యము లను రచియించినవాఁడు నన్నయభ్య . ఆశాసనమువల శ నారాయణభు వృత్తాంతి మును, రాజరాజ నరేంద్రుని వంశావళియుఁ దెలియుచుండు టచే గ్రంథవి స్తర భీతి యున్నను, నా శాసనము నిలు వాస్త్రయుచు ജ് శ్రీ థామ్న పురుషో_త్తమస్య మహలో నారాయణస్య ప్రభో ర్నాభీపంకరుహా దృభూవ జగతస్సష్టా స్వయంభూ స్త్రతేః|| జడ్డేమానససూను రత్రి రితి యస్తస్మా ను నే త్రిత స్సోసెూ వంశకర స్సు థాంశు రుదిత శ్రీకంఠ చూడామణిః తి స్మా దాసీ త్సు థాసూ తే రుధో బుధనుత స్త్రతః జాతః పురూరవానా మచకవ_ సవిక్రమః| తస్మాదాయ గాయుషో నహుషః నహుషా గ్యయాతిః చకవ వంశకర్తా తతః ప్రాచీశః ప్రాచీశా త్సైవ్యయాతి సైన్యయాతే జీ యుపతిః హయపతే స్సార్వభౌమః సార్వభౌమా జ్ఞయ సేనః జయసేనా న్మహాభౌమః మహాభౌమా డై శానకః ఐశానకా త్రr్కధాననః క్రోధాననా వకిః దేవకే గ్రిభుకః రిభుళా ద్రిక్షకః బయికకా న్మతివర వర స్సత్రయోగయాజీ సరస్వతీ నదీనాధః తతికి కార్త్యాయనకి కార్త్యాయనా న్నీలకి నీలా ద్దుష్యంతః తత్సతః ఆర్యా గంగాయమునారే యదవచ్ఛిన్నమ్ నిఖాయ యూపా వ్ర్కమశః కృత్వా తథా శ్వమేధా న్నావు మహాకర్మ భరత ఇతి యో లభత తేలో భరతా ద్ళూ మన్యుః భూమన్యో స్సువలోత్రః సువసోత్రా క్టసీ! హ_స్తినొ విరోచనః విరోచనా దజవిూలః ఆజమివాలా త్సంవరణ సంవరణస్య