పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1-80] న న్న య భ బ్ధ 117 ఈ విజయాదిత్యుఁడు, జేగి గాజ్యయన విశేష కాలమండ లేదు. ఆ సింహా నమునఁ దనకుమార ఁ డైన ఇ గ్మడి శక్తివ"ను బట్టాభిషి. క్తుఁ ని చేసినబు శక్తివ్క శాసనములోని యి" క్రింది శ్లోకములవలనఁ డెలి యు చున్నది: యోరుహ్య స్వక్రమాదరా దతితరా ముత్తుంగసింహాసనం పితా నిర్జిత శాతవేణ విజయాదిత్యేన నిత్యాజసా, = C نهر حہ ہسپاہم ۹»مہ يصبح . كح పుత్త)స్నెహ పపూ మనసా సామ్రాజ్యపట్టం భువో* H .మ్యీతి మాయుగం సమవత వ్యాయేన సర్వాప్రజాః نة جية య తన తండ్రి శతవులను జయించి సంపాదించిన రా జ్య ము ను పుతపేమచేఁ దన కిచ్చె నని శక్తివగ్మ చెప్పకొనినాఁడు కాని తcడ్రిచే జయింపఁబడిన ఫతువు లెవ్వరో తెలియ లేదు, బవూుశః రాజ రాజు తనయుఁ డగు కులోత్తుంగుఁడో, కాక యాతనిపకము వహిణ చిన సావుఁత గ్రాజులో ఆ యియుందురు. ఈ యివుడి శ_క్తివర రెమొక్క- పట్టాభిమేక కాల విూక్రింది శ్లోకమువలన స్పష్టపడు వున్నది. గుణవసునిధి సంఖ్యాం యాతి శా శాబ్దవశ్లే దివసకృతితులాస్ట్రే యోధవా (దాజ్యలక్ష్మీం స్థిరతర మసుధా శుక్లపక ద్వితీయా యుజిసుర గురువా రే కుంభల గ్నే ... భిపి కః عیساس۔ శకాబ్దములు కాలా3 గతించఁగా, సూర్యఁడు తులారాళియం దుండ శుక్లపక విదియా గురువారము నాఁ డనూ రాధా నక్షత్ర కుంభల గ్నమున శిపట్టాభిమేకము జరిగినది. ఇవ్కుడిశక్తిన గ్మ ఒక సంవత్సరము కంటె నెక -వ కాలము సింహాసనమునr దున్నట్లు కన్ప్పదు. コ送ら దేశాధీశు డగుయశః కర్ణ దేవు డియి వ్మడిశక్తివర్మను జంపి, దేశము ను కొల్లగొట్టి పోయెనని తెలియుచున్నది పిమ్మట విజయాదిత్యుఁడే వ ఆతిల ర్యాభార నును వహించి పరిపాలిం చెను, శ_క్తివర్మను జంపిన వాడు చోడరాజగు వీర రాజేంద్ర చోడుఁ డని కొందరికి మతము,