పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్న య భ 学 3.15 _) n.9 సె సైrబరు و ع O ستای گلا وتوانکا (2) _9_2) & K:1ు ζ) Ο Χ ΕΣΤ to (r) ○ X ఫిబవరి ○○ X(す (F) Ω Ο ఆగస్టు ○○ 2(F丁 (౧ం) 9ం జూన్ KD O ۔یع Q నంది వెలుగు' వెలి వేరు శాసనముల (A. R. 1920 సె 668 671) లో రాజరాజు నావు వు దాహరింపఁబడి యు డ్పు చేతను, నందు రాజరాజు విజయ రాజ్య సవత్సగయులు 3 2 -ర ౧ ఆని యు నా హరింపఁ బడి యుండుటవలన ను, గాజ గాజు క్రీ శ ౧ం ఒn వఱు జీ వి 0 చి యున్నాcడనునది స్పష్టవిషయము అటు పి బ నీతని పేరు వినఁబడ లేదు మండశాసనము, పైని గను వఱచిన తేదీ లలో నే దియో యొక స్యూగ్రహణము వాఁడు బ్రాయించిన దని చెఎ్పఁద గియున్నది. ఈశా సన కావ్యకర్త నన్నయభ కావుని నాతఁ డపు టివఱకును జీవించి యున్నాడు. ఈ వుండ గామ మిపుడు తూ్చుగోదావగివుండలము లో గామచంద్రపురయు తాలూకా యందు మానివాస గా గుమగు కపిలే శ్వరపురము గ్రా మయున కుత్తర యునఁ బదిమైళ్లలో మండపేట యను పేరు న వ్యవహరింపఁబడుచున్నది. ‘రాజ గ్రాను గణిత శాస్త్రము నాn1ధవున రచించిన పావులూరి మల్లనకుఁ 20 শুTPত ঠ"১t డైన విల్లనకు గోదావరి మండలను లోని నవ ఖండవాడి యను గ్రామము నగ్రహాము గా నిచ్చియుండెను: రాజ రాజునకు రేవల దేవి యను భ్యాయుడిన బ్లామె కు మార్తె సోమల దేవి వ్రాయించిన యొక శాసనము (ద. హిం. శా. సం. ర సంఖ్య ౧ం ం 2) వలనఁ డెలియుచున్నదని కొందఱు పండితులు వ్రాసి యున్నారు. ఆ శాసనము ను జదివి చూడఁ గా నీ విషయము సంశయా స్పదముగాఁ గన్పట్టినది ఆ సోమల దేవి రాజరాజు కుమార్తె కాదని యు నాతని సవతి సోదరుఁడైన విజయాదిత్యుని కుమార్తె యనియు నా యభిప్రాయము, ఆ చర్బ యిట న ప్ర_తమని విడచితిని రాజ ജ്ജ്