పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

114 ఆ ం ధ్ర క వి క ర ం గి జీ మణయ్య'గా గూహించి యువ్నారు. (భారతి సం, .9 0 భౌ, (; ) -క శాసనా కావ్యకర్త బేతనభట్టు ఈ కాలము సత్యవు య్యో సెని, బేతనభ్ము (š. శ. ౧ం ర9 వఱకును జీవించియున్నా ఁడని తలంపవచ్చును నందం పూఁ డిశా పన కాలము గాజరాజు రాజ్యవ్వములు 3 అ వ స-వతృ గ మున వ్రాయబడినది. రాజరాజు రాజ్యప్రారంభ కాలము و يح -تع ، تية . " 5ة ఆని యొక లెక్క-వలన తేలినది. దానిని ఒట్టి నందఁపూడి శాసన శా లము శ. F2ర (క్రీ శ. 2ంx9) అగును. నందంపూడి శాసినమున రాజరాజు పట్టాభిమేక కాలము శ. Fరర అని చెప్పఁబడి-ంచున సా లెక్కలనుబట్టి గణము చేసిన చొ* నా శాసనా కాలము వ్ల కా- 2 _ {{ওঁ, , ౧ంు ర) ఆగును. బేతనభ నకుఁ బివ్మట ననఁ గా క్రీ శ. ౧ం ర9౧ంx9 నడుమ శాసన రచనాధికారము నన్నయభట్టునకు వచ్చియుం డునని తలంపవలసి యున్నది. మండ శాసనమున మండియను గ్రామము న భార ద్వాజ గోత్రు డ ను, నాప స్తంబసూత్రుఁడను, శివకు మారి భట్టని పౌత్తుఁడును, లావుదేవుని లె నయుఁడు నగు “ఆంకయ్య' యను బ్రౌహ్కణు : కు ూన మిచ్చినట్ల వ్రాయబడినది. ఇతడు సవు_స్త్రభువనాశ్రయ బ్రహ్మమహా రాజ బిరుదము చేఁ బ్రసిద్ధుఁ డంట, శ్రీ సెలూరి వెంకటరమణయ్య 7గా రీశాసనము, నందcపూడి శాసనముకంటె సంగ్రహముగా నున్నం దున దాని తరువాత వ్రాయబడినదని నిద్ధారణ మొు నర్స్నుచు, నందం పూఁ డి శాసన కాలమున క్షను రాజరాజు మtణ కాలమునకును నడుము సూ:్యగ్రహణములు వచ్చిన దినముల నీ విధము గా నిచ్చియున్నారు. তো 23ত-০৪ Ú శ, ౧ o_n లోనో ౧ 0 _9లోనొ చనిపోయినాఁడు, B నవంబరు ζΤΣ Ο Χ. Φ هـ (o) (*) לל о о м. В (3) оо 支y のc x ご (8) -9 నవంబరు oの2(ご ఆక్టోబరు Ω Ο Χ Χζ هـهـ (x)