పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

113 کہ کی ہے ک کیا ہ وع o A eگ ぎ。 విమలాది శ్యతనూజుడు వివాహాలవిచారుఁడు గు మారి విద్యాధరఁ డు త్తమ చాళుక్యుఁడు వివిధా గమవిజితశ్రచుఁడు త హినకరుఁ జక్షర కాంతి డ్రా-- చ, ఛున దురితానుబ ధక లికాల జ దోషత పాూ - సంహతిం దన యుదయ ప్రభావ ను వ దవ్వగఁ 2* :, జగజ్జనానుగం జన వుగురాజ్యసంతత వస oē ని తెTం:శ వి సూరతి సె , శ్రేయ3cు 4 ^్క * ざ سے } Vite "s)*い*富っv 靜 దనరుఁ జల్దు $వున్మథుఁడు ధ దయార్ల నిబద్రబుద్ధియై ఉ. ఆశితపోషణంబున ననంత విలాస యువ డా వు వీపి వి ద్యాశవుత_త్త్వవి_్వమున డానగుణాభిరతికా సమ స్త వ క్టాశ్రవ ధర్మంకణ మహామహిమ న్ ఎ హి- నొప్ప సర్వలో గాశయుఁ డాది రాజనీ భుఁ డన్యోకలంక చరీతసంపదశా సీ, నిజమహీమండలప్రజఁ బీతిఁ బెంచుచు బర వుండలంబుల ధర డిపతేుల నదిమి కప్పంబుల ముంద ముత^ ( గొను చును బలిమి నీయని భూరిమివలయపతుల సు కు-డఁగించుచు ది ఇు-లఁ ఓ నయాజ్ఞ పెలిఁగించుచును విప్రకులము నెల్లఁ బోచుచు శరణన్న ఁ గా చుచు భీతుల నగజన్మలకు నను గహ మునఁ జారుతర మహాశి గహాగంబు లిచ్చుచు ,منع దేవఃఖో*గము ల వ హeవిభూతిఁ దనర ఁ జేయు చిట్లు వును మారుఁ డగు విషు Q fణ رينج వర్ధనుడు వంశవ్వనుండు.