పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

108 ఆ ం ధ్ర క వి క ర ం గి శీ బట్రియు స్పష్టవ గుచున్న ది కదా ! రాజ గాజు నాము వుదాహరింప ఒక శాసనములను ట్టి శా. స్థ. కార_9 వ సఁ వత్పగ విూతని రాజ్యా రంభ కాలవి ని తెలియుచు స్త్ర ది (నంది పెలుగు శాసనము వలి పేరు హిం. శా. సం. సంఖ్య كة (هـ 2 كي ينو ، ة بـ c ه -مم = هذكجكة تكTPة റം ഠ.ട.) :് శాసనములలో రాజ రాజు విజయరాజ్య సంవత్సరములును భౌతవాe:హ వ ఇకాబ్దములుగూడ నియఁ బడినవి వానినిబట్టి లెక్కించి చూడఁగా నీతని రాజ్యారంభ కాలము శా, శ. Fర.9 అని ధువపడు చున్నది, ఇఁక వీశని పజ్జాభిమేs క్కా ము శా. శ. _రర అని నందం పూఁడి శాసనమే స్పషముగా డెప్ప చున్న ది కదా ! రాజరాజు రo సంవత్సరములు గాజ్యము చేసె ని యిబా తని తరువాతివారు వాయించిన శాసనములలో నున్నది. యిరా లెక్క శా, శ, కార9వ సంవత్సరము నుండి లెక్కింపఁ బడినట్లు, రాజరాజు సవతి తమ్ముడైన విజయాదిత్య ని శాసనములవలనఁ దెలియుచున్ని ది ఈ విజయాదిత్యని విజయరాజ్య సంవత్సరములు శా శ. Fలా 3 నుండి ప్రారంభమైన " తని శౌసన వు లవలన స్పష్టమగుచున్నది. రాగా 3 రాజును శ్లా, వ్ల -x_0) లో సింహ-సన వునుcడి తీ"ుగించి నను, జయాదిత్యుఁడు విశేష కాలము వేఁగి సింహశీసనమునం ಜುಲ್ಲು కన్పట్టదు. రాజరా జనతికాలము లోనే, యూతనిని జయించి, రాజ్య మును గైకొని యుండును. ఆందుచేతనే యాతని రాజ్యకాలము ర౧ యని యవిచ్ఛిన్నముగా తరువాతి వారి భౌసనములలో నుదాహరింపఁ బడినది. ఆ కాలములో విజయాదిత్యుని శౌసనములు కనుపెట్టుట లేదు, "లా : రాణు రాజ్యకాల యు رقم وا-تن-رع كية م-5ة * నంత పెయిందినట్లు తెలిసికొLటిమి. ఆప్ప డాతఁడు చనిపోయెనో, ఎ అ3 యేు "కారిణము చేతనైన, రాజ్యము విజయాదిత్యనకు సంక్ మిం చెనొ* తెలియుట లేదు, శా. శ. FX9 లో నొక సారి విజయాదిత్యుఁడు పట్టాభిషిక్తు డయ్యె ననియు, ననతి కాలములో సె రాజరాజు చేc బదభ్రష్టుఁ డయ్యెననియు పైని జెప్పి యుంటిమి, ఆ పిఎ ట నా విజయాదిత్యఁడు కళింగదేశ