పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్న య భ ట్టు 1በ? డః విజయాదిత్యుఁడు ত-c2 তে 121:33 వెడలగొట్టి యూశని సిం శ$సన మాక్రమించి వేగిరాజ్యమును R^ c gశాలవు బరిపాలించిన టీ తని పాములవాక శాసనమునందలి యిబా కింది శ్లోకముల వలన ( "దేలి לשי: యు చున్నది. “తస్య ము గడిభీమస్య సుతః కృత ડિ૩છે హారాజరాజాహ్వయో రాజా ద్వాదశాబ్దాకా ధరా వుపాలయల్ ë о రాజరాజనృపతిం నిర్ఘాట్య భువంపసహ్య విజయాదిత్యభూపః విమలాదిత్యతనూజస్య దై |్వమాతురో గృహీ ద్రాజ్యమ్ శ్లో శ్రీమాన్ళా "కే సమాఘే దృగిషు నిధిమితే కర్కి గేకర్కశాంశౌ శద్ధాత్మా శుద్ధపచ వ్యదితిది నే సూర్యభే శ్యాశాలీ క న్యాలగ్నేతి ధన్యొ శశికులతిలకో రాజమార్తాండసూను ర్వేంగ్ సామాజ్య పట్టం స్మవహతి విజయాదిత్యభూపః ప్రతాపీ విజయాదిత్యుఁడు తనసవతి సోదరుఁ డైన రాజరాజును వెడల గొట్టి శా. శ. FX9 సూర్యుఁడు కర్ణాటకమునందుండఁగా శుద్ధపంచమినా సోమ వారమున (Uğ. శ. oo Bo) వట్టాభిషిక్తుఁ డైనట్టీ శ్లోకమునఁ జెసుఁ బడినది. ఆప్పటికి రాజరాజు పట్టాభిషిక్తుఁడై యెనిమిదిసంవత్సరము లే యైనది. పైని వాసిన మొదటి శ్లోకమున పఠిడెండేండ్లని చెప్పఁబడి ே سلسله rr) ميم( నది. రాజరాజు తండిమైన విమలాదిక్యుని గూర్చి వాసినప్పడు তে-১৪ তে ৪৪০ పట్టాభిమేకకాలమునకు, పూర్వము నాలుగేండ్లు రాజ్యభార ము వహించి యుండెనని వాసియుంటిని, ఆ నాలుగేండ్లు g@る3-S"に బండెండు సంవత్సరములు సరిపోవుచున్నది. ఇతఁడు శా. శ. Fరం సంవత్సర పాంతమున రాజ్యభారమును వహించినట్లు విమలాదిత్యుఁడు ఏడు సంవత్సరములు మాతమే రాజ్యముచేసెనని, నందంపూడి శాస నము మొదలగు కొన్ని శాసనములు చెప్పటను బట్టియు, విజయాది త్యుని పాములవాక శాసనములోని 'ద్వాదశాబ్దాr" అను మాటను