పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–24] న న్న య భ ట్టు 93 (౧లా) తాలప రేవుడు; – ఇతనికి తౌడప గాజని, తాల రా జవి నామాంతరములు. గుణగవిజయాదిత్యుఁ డీ శనికి పె వతండి, మొదటి ఆ వ్మరాజు కుమారుఁ డైన విజయాదిత్యు చెఱ యందుంచి బయోలితcడు వేగిరాజ్యము నాక్రమించెనని పైని వ్రాసియుంటిమి. ఈ డ" క్ర సెలదినములు మాత్రమే రాజ్యము చేసెను. ఇంతలో నీతని పెదతండ్రి మనుమడును, మొదటి చాళుక్యభీముని రెండవ కుమారుఁ డును, కొల్లభి గండ విజయాదిత్యుని సోరుఁడు నగు విక్రమాదిత్యు ఢీ కౌ రాజును జంపి చాళుక్యసింహాసన మాక్రమించుకొనియెను. కొన్ని దినములు మాత్రమే రాజ్యభామను వహించిన వారి డగుటచే నీ తాలపరాజునుగూర్చి వ్రాయ దగిన విశేష యులు లేవు. (౧F) వికమాదిత్యుడు:—ఇతఁడు మొదటి చాళుక్యభీముని కుమారుఁడు. కొల్లభి గండ విజయాదిత్యుని సోదరుఁడు, ఇతఁడు పైని జెప్పిన తాళరాజును సంహరించి, వేఁగి రాజ్యమును గ్రహించి పదకొం డునెలలు మాత్రమే రాజ్యమేలెను. స్వల్పకాలము మాత్రమే సిలహాసన మునందున్న యికా త వి ని గులకించి చెప్పఁదగిన వృత్తాంత మేదియుc 7గాన్పింపదు. (ఆం) భీముఁడు;— ఇతఁడు మొదటి ఆవ్మురాజు యొక్కరెండవ కుమారుఁడు బేట విజయాదిత్యుని తమ్మఁడు. ఇతఁడు తన పిన తాత భైున విక్రమాదిత్వని జయించి, రాజ్యమును గైకొనెను, ఇతఁడు రెండు నెలలు మాతమే రాజ్యము చేయుటచే నీతనిని గూర్చి కూడఁ జెప్పవలసిన విశేషాంశములు లేవు అన్యోన్యకలహములచే ‘ਛੋਂ ਨੇ రాజ్యమున రెండు సంవత్స" ములలో నలుగురు రా జు లు రా జ్య వు す&ö ,యుద్ధన ల్లఁడు — ఇతని తండ్రి తా భ రా జు که کoح - (o ها) శ్రా శ్ర యుద్ధమల్లుడు ఈ శాఖైున నల్లని పోు : శ్రీకి యుద్ధమల్లఁ డనియు, నతని వునువుఁడగు వీతనిని రెండవ యుద్ధమల్లుఁ డ నియు నందురు, మొదటి యుద్ధమల్లుఁడు గాజ్యము చేయ లేదు. "శ్రాని తన