పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

92 ఆ ం ధ క వి త ర ల గి జి హవులు వురల తల చూపి న వి. ఈ విజయాదిత్యుఁ డ సమర్ధ డ గుటచే నా కలహముల నడఁపలేక పోయెను. ఈతని పరిపాలనము పదునైదు దినములు మాతమే జరిగెను. ఇంతలో గుణగ విజయాదిత్యుని కని ఫ్టసోదరుఁ డైన యుద్ధమల్లని కొడుక గు తార్ధ పరాజను వాఁ డీతనిని బద భ్రషని గావించి చెబ్రలో నుంచి శ్రాను సింహశీసన ఔు "క్కెను. ఆట్రు పిమ్మట మరల నాసింహాసన విూవిజయాదిత్యుని వంశములోనికి రాలేదు. ఇతనికి బేటరాజని నామాంతగి వు కలదు. ఆందుచే నీ తనిని బేు విజ యాదిత్యుఁ డందురు. ఈ బేటవిజయాదిత్యుని వంచేవులోఁగొందఱు విఠాపురము రాజధానిగా గొంత దేశ రును బరిపాలించి నట్లు శాసనము లవలనఁ దెలియుచున్నది. (ఎఫిగ్రాఫియా ఇండికా సo, را ه هرهران ఆ రాజులను గూర్చి వ్రాయుట కిట తావు చాలదు. వారి వంశవృక మును మాత మినాకిం న నిచ్చుచున్నాడను, విజయాదిత్యుఁడు دد3ة" సత్యాశయుఁడు ! عليه مسمم مهم ـالسعه | | | | |-- ; విజయా విమలా విక్రమా విష్ణువర్ధ ముప్ప శాముడు రాజమా దిత్యుఁడు దిత్యుడు దిత్యుడు నుడు | థ్రాండుఁడు | | సామి దేవుడు విష్ణువర్ధ ముల్లపు ను 4 డు | విజయాదిత్యుఁడు سعسقلبسسسد | మల్లపు దేవుఁడు నరేంద్ర దేవుఁడు