పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–28] న న్న య భట్టు 89 ఈ మూఁడవ విజయాదిత్యుఁడు రాజాదిత్యాది బ్రాహ్మణు లయిదుగురికి సీపలి (పశ్చిమ గో డావరి మండలను లోని భీ ము వ ర ం తాలూకాయందున్నది.) గ్రామమును దానముగా నిచ్పి యుండెను, (వ్యయ సం|| వైశాఖము. భా తి) చాళుక్య భీముడు.- గ్ర డని తరువా•శ నిఁక ST క 5م کع TEAso భీముఁ డుండుటచే నీతనిస్ మొదటి చాళుక్య భీముఁ డందురు. ఇతఁడు గుణగ విజయాదిత్యుని తమ్ముడైన విక్రమాదిత్యుని కుమారు ఁడు, ఇతని త్న పెంగాంబ ఇతని తండ్రి రాజ్యము చేయ లేదు, పెదతండి) నంతర విూతఁడు వేఁగి సింహాసన వుథిరోహించి ముప్పది సంవత్సర వులు రాజ్య మేలెను. కొంద eడితని రాజ్యకాల మిరువదియా డే డ్లం దురు, ఈతని పెద తండ్రియైన గుణK విజయాదిత్యుఁడు, రాష్ట్రకూట రాజయిన కృష్ణభూపతిని జయించి యాతిని పున మును దగులఁ బెట్టి కృష్ణపుర దహన విఖ్యాతినిబొంది యుండెనని పైని వ్రాయఁ బడినది. ఆ పూర్వవైమును మనసునం దుంచుకొని యా కృష్ణభూపతి గుణగ విజయాదిత్యుని యనంతరము వేఁగి దేవు పె దండెత్తిగాఁ గా పరా కమవుతుఁ డైన భీమ భూపతి యాతనితో" ఫచోరయుద్ధ మొు నగ్ని రాష్ట కూటులను వేఁగి దేశవునుండి వెడలఁ ద్రోలి నిష్క-Oట్రుక వు గొ రాజ్య మేలెను. అంతకుఁ బూర్వమే తనకు విరోధులైన దాయాదు లనం ఆకివి జయుంచి యుగ."డెను, రాష్ట్రకూటులతో* c జేసిన యు § వు ల లో నీతని సవతి తోబుట్టవయిన గాము కాంబ కుమారుడగు న హా కాలుఁ డను వాఁడు సైన్యాధిపతియై సేవలను నడిపించి జయము.7గా ం చె నఁట ! గాము కాంబ సవతి లోబుట్టువు కాదనియు, చాళుక్యభీముని పెపుడు తల్లియైన సాగిసాiశ్రీ కుమార్తె య నియు, నొక్ష శాసనమునం దున్నది. (ఎ ఇం. సCI X పు, ౧ కె.9) ౧- వండ్లు వయసుగల నీతని తనయుఁడు నిగి వద్యపురము కడను పెదవంగూరు గ్రామము బొద్దను జరిగిన యుద్ధ వులలో పాల్గొని రాష్ట్రకూట సేనాపతి దcడెనగుండయను జంపి తౌను గూడ నeడే నిహితుండ య్యోను. ఈతని కశింకోట శాసనమునుబట్టి