పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - నాలుగవ సంపుటము.pdf/249

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

240 ఆంధ్రకవితరంగిణి నాణిముత్తెముల సోయగము మించినవాలు వరుస ^ నిక గేు వాస్త్రీయ నేర్చె నాత్మీయలిపి نرث کنع లన్య దేశంబుల පීඨ t లిపులను జదువంగ నిస)ణుఁ డయ్యె . దేవ రాయవు హశీ గాయ ధీవి థేయ عوني - - C سه మంతివల్ల భ చామనామాత్యదత్త 本名ざ סר-היער گنجینه مئیے చామరచ్ఛత్రశిబి 3 ది సE లభాగ్య చిహ్నముల నొప్పె జన్నయ సిద్దమంత్రి. ఈ పద్యములలో జన్న మంత్రియు, సిద్ధమంత్రియ, దేవ గ్రాcమిని ぎみ。 మంత్రులుగానున్నట్టు కన్పట్టదు. "ఢ్చా వారికడ నుద్యోగులై యుండినట్లు తెలియుచున్నది. దేవరాయని మంత్రి చావూూత్య డి నలును సూత నివలనఁ గృతిపతి ఛతచావు రాగులను బడసినుసి )గిy لایه ) سیاست す。 పద్యములోఁ జెప్పియున్నాడు. ఎట్లయినను దండ్రి కొడుకు లిగ بسیاسی వురుఁగూడ డే వ రాయని కాలమునం దున్నాగ నుట నిశ్చయము. విక్రమార్క-చరితచతుర్ధాశ్వాసాంతమం దున్న :ਨ੍ਹਾਂ. శ్రీకర్ణాట మహామహేశ్వర సదా సేవా పధానోత్త ২%3", సేకస్తుత్యలిపి యానిపుణపాణిద్వంద్వపం కేు పశీ ! యాకల్పాంతక నిత్యకీర్తి జలజాస్యాకేళిగేహే భవ ల్లోకాలోకధ రాధ రావృతథ రాలోకైకర శ్లామణి ! యనుపద్యమునిందుఁ గర్ధాట మహీశ్వరునికడ నీకృతిపతి యుద్యోగి యైనట్లు చెప్పియున్నందునఁ బైన చెప్పిన దేన రాయx కర్ణాటమును (్పరి సాలిoచిన పభుననుట నిశ్చయము. కర్ణాట గాజ్యమును హoూorణ కము ౧ 388 వ సంవత్సరము మొదలు పరిపాలించిన సంగమ వంశజు లలో దేవరాయనామ ధారు లిరువురున్నారు. ఇలదు మొుడ టి దేవ రా యులు ౧ రంE పెుదలు ౧ర_9_9 వ తికని కొందఱును ౧రoర మొద లని కొందఱువు జరితకారులు వ్రాసియున్నారు. క్ర "డే న గాయ తే