పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శి) నా ఘఁ aు 87 . . . . . . . ఈ మహాపంక్షోభ కాలమునందు అన్న డేవ చోడుడు తుక వ్యముల నాహాయ ముతో నొక పక్క గజపతుల కై <వు"ను o ^, .م.مما 。 - سسسته పక్కి-నుండి కళ్లాట సెవ్వములను నెదుర్కొని ఆ_త్తిలి దుగ్లము so -ਂ` زیع س-اس- - سیاب جه

  • - مـع مس هنة - - * < ー -*

ను గౌతమినా తిగ మునఁ గ్రాక్తప_డవు మహమ్డాగ రసం గావుమ ను AAAAAASAAAAASA SAA AAAA SAAAAA AAASS స) క్సెను హత్ర నేప మైన కాబగ్లు వేమైు వి Sు ~బము వాగు ప్తో ఇ కాళ

  • \ ... سیمی-با ۳ - ۔ سسس --- سیر

ు శరణు వేడగా _కా ఎు 厘 にな చ*డుఁడు తా = భౌసనము నందు హెయిం చె ను కాటయ వేమనిపక వు 一て『 Rås --സi-ml-l. عی به حیات-نیت- به هم వారు పది వేలమందికి నభయహ సమొచ్చి కాపా డెs cట. ఈ యుద్దము مسجيه ليس" تكسسسسد سيد నందు దనకుఁ ద సవాయి ఆ దీ యు గు పి గ్నండి రాజు తోగుగా మిండెనిట. きあさc さX2。さ.3 でのさ سسات سمتها ب-جیسمسمه *** ములనోడించి తితి మెను. కర్ణాల సైన్యముల سیستم اجت: హతము గావించుటయే గాక సెన్వాధీ గ్గులను కాక్షర ప - యుద్దమున o'”汉 گیماسه ெ సంహరించెనcట. ఎట యి న ను ఈ యుదములయం దన్న దేవుఁడు విడి 5ము thr) © S ములను గాంచెను. రెడ్లతరువాత పదిసంవత్సిరము లీతఁడు రాజ్యపరి పాలనము చేసినట్లు గన్పల్గుచున్నది గౌతమీూతీర ముని క్టి పోలవర్త_విూత్రనిక్తి_రాజధానిగ ను డెను. గౌతమీూతీరఋనఁ భట్టి సవిర భదేశ్వరుని సమ్మఖమున న నేకి గోదానములను గావించెను. మణి యువు శోడశ మహా దానములలో నొక్కటియగు స_ప్తసాగర దానము లను గావిం చెనఁ లు గోముఖ గిరి లోని మీt భద్రుని దేవాలయమును సువర్ణముతోఁ గప్పెను. ద డౌ రామభీమేశ్వరుని యాలయమునకు సువర్ణకలశము నెత్తించి యాం ధ దేశ కిరీటమున కొకయలంకారముగా నా30 డునట్లు గా ఏంచెనఁట, గంగా తీ>మున )مجة مم వరి) వీస8నాఁడు లో పిన్న సాని గంగకు సమిగాపము న ఉత్తమగండ చో డన్న దేవ వరమను గ్రామమును బాహ.్మణులకు దానము చేసెనని శాసనముయొక్క-ప్రధా నాంశమై లయ.o ఔను. అన్నదేవుఁడు విశేష కాలము రాజ్య 35士ree) నము చేయక పూర్వమే యిగా దేశమంతయును కపిలేంద్ర గజపతిచే యింపఁబడి పరిపాలింపఁబడినట్లు F`సనములు సాక్యమిచు|్చచున్న విక