పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

85 ఆంధ)కి పితరంగిణి 'చోడ వంశమున జనించిన యొక కాజు అన్ననూ రిజున వివాహ న, వాకికి నేఱువభీమ కాజు జనించెను. ఆ తఁడు | పోలాం బిన్ కు వీక్షాకా పాము చేసికొవియెను. ఆ తిని వు నివును వుఁడు X o7గాధ గుఁ గు. కి తస్కి పిల్రి గండర గండఁ డను బిరుదము కలదు. ఆ స్తో నిక్ష నూ سيبسسب ميد---- مــمسي గుడు క్లౌవ్రు గాజు. _లైతనికి భ క్లీశ్వరుఁ డ ను నా వూ౧తరము కe)దు. * با تجسسه پایین واقع شده و 纶 -بیبیسی سیست శ్వరుఁడు బాలుఁడు గా నున్నప్పడే గులపూండి పగ సమియోపమున రాడియధిపతు లైన మహమదీయ నాయకులను జయించెను. పంచధారక డ గజపతినోడించి కొప్పల భూపతికి పట్టముగట్టను. భరణి పాడు సవిూపమున సింగనాయకు ఏఁ జంపెను. పెద కో` cడౌప్సర ము కడ డు రుఖాను మొదలగు తురుష్క-నాయకుల నోడించెను. సూర వర పటణము నందు రణళూరుఁ డైన అనహా తనాయని సులభముగా నాశ నము గావించెను కామభూపాలుఁ డన్న వూంబను వివాహముఁ శ్ర్చే గ్చౌ యాంధ్ర దేశములో దన పేరిట కావు పరియని యెుక్ష పట్టణ మును నిర్మించెను. క్లావు భూపాలుని పుత్తుఁడే_ఆన్నదేవ చోడుడు. سسسسسسس ح" సూర్యవంశమున జన్మించిన పిన్నుండి రాజుయొక్క-_సోదరియగు ఇరు میهبیبیسهبی بسی

  • er*

గాంబికను వివాహము చేసికొనియెను. . . . . . . . . . . . వీరికిసం తానము JSiSAAAAAA AAASA SAA AAAASASASS లేచి హేతువు చేతి వీరభదు డను వానిని దత్తు చేసికొన్నట్లు గన్పట్ట చున్నది. అన్న దేవ చోడుఁడు బహుమనీ సుల్తా నగు అల్లాఉద్దీన్ షాహా తో నొడంబడిక చేసికొని తురు మ_ సైన్యసాహాయ్యముతో రాజ మహేంద్రపుర రాజ్యములోఁ గొంతభాగ మా కమించుకొనియెను.