పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–22] *) నా భుఁ డు 85 మిత్రీకృత్య సమాగతం గజబలం కర్ణాటభూపంచతం వాత్వాకోమటివేమ సైన్యనికరంభూయోపి రామేశ్వ రాత్ రాజ్యం రాజమహేందరాజ్యమకరో దల్లాడభూషూశ్వః. ఈవిషయము నే నిశ్లేంక కొమున్న శివలీలావిలాసమున పెద్దకోమటి --- مہ میx sqr “"* مه =مس. " * *चट्र ఆ -سمیتس------------سسسسستتست به ن- تعبیه همه جr *__ too ”کیا گی: ബ ஆச் وی - -" اما حم ജക് گست. వేముప్స నిశు_వైన్లుస్తాచి యతనిసంపదలెల్ల న పహరించె ఆని చెప్పే SMMMMSMMMMMM AA MMMt AT TTHAMTTH HMM MAAAS ది. این متعهد عتی - تجمعه sk سیاسی యున్నాఁడు. శినాథుఁడుకూడ మేశ్వరపుకాణమున : سیاست 一つて『 مهrپټ

  • * యవన కర్ణాటక టః భూ ధవులతో" డఁ
  • . శైలిమి వాటించి మేలిం చె దెలుఁగు భూమిఁ

చననిజస్వామి నల్లా డధరణినాధు TSAS SSAS SSAS 海 * سیار గె యరియేటిలింగన పువర్తుండు. క 灣 له محم -سمي ఆనియును కాశీఖండమున, “యుత్కా-ల కర్ణాటతురుష్కు-రాట్పగము మి తా !" యన్షియు వాసియుండుటచే నల్లాడ భూపతీయు, నాతని ーニーで కుమారులును కూడ యవనకర్ణాట టక భూపతులతో మై 3చి కలిగి యున్నారని చెప్పవాచ్చును" పెదకోమటి వేమన నల్లాడ రెడ్డి జయించి നാ *~ నట్లు శ్రీన్సాుఁగు చెప్పలేగు - అందులకుఁ గారణమ్ తఁడు చిరకాల ہمد سیستمی వూ పభువు నాశ్రయించియుండుటయై యుండును. పెదకోమటి వేము నక్షును నలా డరెడికిని జరెగిన యు డసలను యిన రామేశ్వరము ゃ"でS-38 ് ു. QᎮᏊ మండల ముందలి తూుకు తాలూకా నత్తా రామేశ ర ముని చెప్ప చున్నారు. అల్లాడ రెడ్డి చనిపోయిన సంవత్సరమేది యో స్పష్టము గౌఁ وه & Yగి ----سسسسس శెలియదు కాని భీమేశ్వర పురాణరచనము నాఁటి కాతాఁడు లేఁడనియందు వాసిన సంగతులను బట్టి తెలిసికొన వచ్చును. కావున

  • Won: .% "سیسیسم سس سا

Со నల్లాడ రెడ్డి కీ. శ. ౧39= | పాంతమున స్వస్టుఁ డయ్యెనని నిశ్చ ^^ ン_ェーム一づテ下 "" * @ 5) Ş J యింతము. ఈయలా డరె డి నీ వరి ంచినపద్యము * : భానుమత్రులవీర

      • GB £ © טר--

భద్రాన్న దేవేంద్రగర్భ సంరంభంబు గట్టిపెట్టి' యనియున్నది. గోరుమిల్లి శాసనమునఁగూడ “భానుంర డే” అనియున్నది.