పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

బాక్య యైన వేమినాంబ యు, నక నేలువిడచిన యుప్పి ూ بعد صعد محيو ينتمي محكمة به همی . ആ -- ജ് അം ro 妲 ూ qëzëmrës 曙 _ ーで5つ、を受)をexc. eうざこ※ serマsで発 す。ァ下oce s下ーマで・で デ -است "" * حسب :2 רטר. ميعة سیستاست-**> శాE E $్న איים 朝 od • గ్ధ దా రెక్తి ని త్రైబ్రీ స్తావ్రి వావిలోని c ^ వు. క్రా ! వ• వేస్సా = కు 1_ . . می گی تكتكسسسسسسسسد _ _ _ _: _ _ க- : இ. இ_. تتعليمينييو & వూ: గానికి జల్లుడగును. ఇుండి గా ప్ర్రచి నా సగా •-ఫిమ నిx ஆ_ و این ూగి గిur గి ద్. ఉన్న : ) : = ూతి து - ஆ = o' * مم 3 .இ بية وصيحتصبح శాహితీ పత్తు"ల బ సంబంపివా.జూకముగా కావించి మి.క్సా श्व _ =. ِ خسے దేవుని కుటుంబము:F కు వు దే: టి వాకి-ఎ-ు 2 బవు : షి ను వి ఎ •హిషం 2 . Ε 335 లు 3డుట2 బట్టియ. ని వా" మామ డ°గిన ద్వ వచ్చును. ఆస్తల్లి కౌడ్డాంభిః కవగా కౌన సి యుఁ గా ట5ు వేముకు గెండవ మూఁడన భాగ్యలగు యేతిల్లనానమ్మ* మసా నమ్మకో కుమూయై యొండుననియుఁ దలంచినా ను, గొంచెముదూర మగునుగాని బావి, తల్లివావియే యగును. కాటయ వేమిని షా:ూ వాకు అల్లయ రెడ్డికుమార్తె నీయవచ్చును కాని యీ తినికి హ-రున కాతని తినయ సియరాదు. ఆనితల్లి వివాహిషియి కాటయ వేమ:ఁడు జీవించి యుండఁగ నే జరిగినది. అతిచివుణ కాలమునకును, సవితిల్లి కలువ చేయ శాసనమునకును నడుమ వ్యవధి నా సంవత్సరములుమూతమే. ఆ శాసనమునాఁటి కనితల్లి కిగువదియై గు సంవత్సముల పయసుండె నని తలంచినను, గాటయ వేముని యంత్యకాలమునాఁటి కనితల్లికిma స.వత్సరములుండును. గావున నామెవివాహ మంతికుఁ బూర్వమే జరిగినదని చెప్పవచ్చును. అనితల్లికి రాజ్యము సంక్రమించిన తరువాతనే ఆల్లాడ రెడ్డి యూమెను దనికోడలినిగాఁ జేసికొనెనని కొందఱందురు. - : ش 3 تا سه ده ه س

  • for & కాటయ వేముని శాసనములు శా. శ ౧33ూ దురు2ళి సoవ

۔ --سسبس-سبر త్సరమునకు దరువాత గన్పట్టుట లేదు. ఆత్తిస్తిత్తుది శాస్తవము_ఇండి యన్ ఎపి, గాఫికా సం. 4 ఇుట చేB0లో నున్నది. ఆదురతిసంవత్సర -سسسسسسسسخسس--