పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శి) నా ఖుఁ దు 79 టి రాజునకుఁ దోబులు వెన ట్లే శాసనము వలనఁ డెలియుచున్నది. ఈమల్ల سـيـت حنيع

  • عامه : نمبనానమ్మయు తొ_త్త నూడి భౌస నమును 1 షాంు౦చిన మల్లాంబిక.

ముక్క-Oటి రాజు తిం డీజీవించియుండఁగాఁ బాను శాసనము వాయుట بسی-یج" కేబు హేతువో ఫ్రెలియదు. అప్పటికికం డి లేఁడనియు నందు చేతి నేసుకృ శొు తము సి క్షు గాను అని వాఫ్పెన నియు ఝౌ లంచి శ్రీ వేుని మునా సమ్మునుగూడ

వచ్చును ఆమె తొ " మూడి శ్రాసనిక యైన మల్లాంబికి యై చో నా వెు శాసనము శా. శ ౧3 33 వ సంవత్సరమునాటిది. కావున 、 、も5す* ت: ھ" -s پ వ్ప టు చెప N వలసి న ない、&ー నాప్పటికా మె జీవించి యున్నట్టు చెప్పవలసి యున్నది. అప్పటికిఁ గాల య వేమారెడ్డియు జీవించియున్నాఁడు. ఈ శాసనములోని _Tవ్రూ_ గ్రుని గృద్దవూర్తువు_అనువాక్యమున నే గ్లము తెలియుట లేదు. ఇది వుల్ల ;பி Y تعمیمیایی سلحتكاك ساسسين* నానమ్మకు పిశేషణముగాఁగాన్పించుచున్నదీ దీనినిబట్టి మల్లనా నమ్మ ప్రైసా బ్లొ తై రెడ్డి కుమారె కాదని స్పష్టమగుచున్నది కదా ! 』 نع _ : కాలయ వేముని కొడుకు కొవుగా 75 వెడ్డి : - పె ళాసనములోఁ బేర్కొ_ఇఁబడిన దేవుఁడు కొమరగిరిప్సరపు سببیہ۔ دسته مQ శృంగార కాయను. దానమిచ్చిన భూమికి గుపతి ప్రక్క నున్నది. శాసన మున్నాస్థానము తిరుపతియుదలి శృంగార రా యని నాలయమండపము. గినినిబట్టి యోనాటికి గొమరగిరిపట్టణము నేరుగానున్నను నిప్పడా పేరు హాయి తిరుపతియని యే వాడబడుచున్నట్లు తోఁచుచున్నది కాటయ వేముఁడు కృజ్ఞతాసూచకముగఁ ద నకు వూరునకుఁ దన భౌ వ వుష్ణొcది యైన కుమారగిరి రెడ్డి పెరుO చెనని యనుకొనుచున్నాము శ్రీశైల సప్తూపమునఁగల_క వూర్తగిరియను పర్వత్తిమ్లు ప్రేరే_కు వ్రూర్తకి రెడ్డి పేరు. కాటయ వేముని కువూ రుని పేరు కొమర్రగిర్తి రెడ్డి, శృంగార రాయ -سمبر _. స్వామియున్న గ్రామనామము కొమరగిరియని పైశాసనము వలనఁ దెలియుచున్నది. ముక్త=ంటిఠాజు క్రొమరగిర్తియంద్రును దేవునకు_ద్రాన్ల ٣سسمس.L_ ييحمد--٣٣سسمي_. మిచి|్చయుండుటచే నాతని నివాస మాగ్రామమైయుండును. ఆతని