పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

78 ఆంధకవితిరంగిణి యో వE కిమూలమున పచ్చినదనుటలో వే వివాదమున్నది. ఆ రాజ్యమును కొవు 8 రెః కాటయ వేమునకిచ్చెనని తొత్తగమూడి శాసన మను A \ చున్నది. అది సత్యమైనచో నా వేమారెడ్డి కనితల్లితప్ప యప్పటికి వేఱు సంతానము లేదు. కావున ను ఆ పాజ్యమున కుత్తరాధికారిణి అని తల్లి తిప్ప మఱియొకయ లేనందున ను, అల్లాడ రెడ్డి యూ రాజ్యభారము నని 9 نمب తల్లియందుంచి తిన యు దా రాశయమును గనుపఱచి యుండును. దీనిని బట్టి యనితల్లి జనని యెవరైననుతిగవు లేదు. తల్లిమూలమున నే వచ్చి ,Րմ سته له th نع నదని యందు రేవి యా మొతిల్లీ వొడ్డాంబిక యనుట యొు సమంజసము. - 蛟 ー: é で 5 ○ マで < e ふ 。一 ఈ సందర్భమున N* దావరి మLడలము నందలి పెద్రాపుర ము ーで一ートーっ一て ۔ Cسبھ "శ్రాలూ-a"క్రాతిరుపతి గావువులోని ృంగార కాయస్వామి నాగి యూ బ్రయు 一ー-_二一つ下 س--س-به-بوسس వుండపముస cదున్న శాసనమును గ మ పిr:ప వలసి యున్నది. ఆ శౌసన మిది ( ద. హిం. శా సం. ర సంఖ్య ကဝ 3 ) “శీ శక వరుషంబులు o 3 3ం ఆుగు నేం టి సర్వధారి సంవత్సర మార్గశిర శుగాసో కొమ్స్ల^రిపుర పు శింగనాయనికిమ్కుంటి రాజుం గారు కాటమ రెడ్డి వేమారెడ్డింగ్హారి దేవులైత్తివ్రుతుడ్రంబుట్ట వైన్తోక్రోనూ تحت تحتی تا -تسر so సాన కైని తవుతం డి గ్రrర్ గ్రాం గ్రుని వృద్ద ప్రతారువు మల్లసానంమంగాగికిని తవుతం డి కన్ని బో రాజం 7గారి క్ర్చి సుగృతముగాను ざA58C గాలో చితిమూల్యం సమర్పిచిపెట్టిం చిన శిబృందావనము తిరుపతిదగ్గరిన పడువు: ను తోంట పట్టుఖ C) న (T) O Oు శీ బృందావనము సేసి ਾਦੇ ਤੇ క్షేత్రము #D -9 ooɔ కైంకర్యం శింగార రాయండు ఆచందార్కముగాను అవథరించు వారు మంగ ళంమహాశిశీశీ). పర్వతాచార్య లిఖితం’’ -ద్రః దాని మొసంగిన ముక్క-ంటి రాజెవ్వరో ఈతని తండియైన కన్ని బారాజెవ్వరో తెలియదు. వీరు భూపరిపాలకులు కారని సౌమాన్య గృహస్థులయి యుందురనియు పేరులనుబట్టి కతియులైయుందురనియు దోఁచుచున్నది. కాటయ వేముని భార్యమైనవు ల్లసానమ్మ యీముక్క Ο