పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ఏ దు: నను, వెద్య శేు డునగు నొక బాహ్మణు:ళు క్షలు వచేు 3 వు చేయ చుండుటచే ముగా ఎచ్చుచుండెను. వికి మూలపు షుఁడు తన వూన్య నునో గ్ల నున్న యొక పట్ట సమీూపమున నొక సవమునకు రెండు జాడలకు న" క్ష యో ముక గుచ్చుకొని గ్రాధ పడుచుండ గార జూచి దయాగా ళుఁడై ులూ యొ ముష్ నూడదీసి యో గాయము మానుట కై ముద వేసి దానిని గా వాడెను. వారీ వంశీయులు సగ్సములకు వ్యాధులు పచ్చినప్పడు చికిత్స we-----۲ Frosolaza- ow-rorro - so * Froh)۔ ایسے .ایس. చేయు వుం డెడి వాగు, ఆ వంశమున కాళనాథ భట్టు అనునాయన g كتابية" Jo. # 6 £ ྋཔ་གླིང་། ཤ་ జన్మించి ప్రఖ్యాతిగాంచుట చే వారు •"కాలనాధ్ధ భట్టు' వా రి. ఈ శాసనము వారియిట నే లభించినది. దానమిచ్చిన 'కలువ చేరు” سیپسیه، تصحساسسیستم است عينينييمينت ليبية غامبيجب تaجبلقب بانييل عففة కృష్ణా నుండమందున్నద్రని_కొ2ధ్రజును మకియెచ్చట్లన్తో యున్న

      • સાક્ષ જાહેરાક્ષ જ -

దని కొందఱును నాసియున్నారు. ఇది గోదావనీవు - డలమున_రావు' جيمسلم – ----سید سسسسسسسسسسسسسسس------سسسسسسس చంద్రపర్తము తాలూకాల్లో ఆలమూరుకు_త్తరిమున నొకమైలు దూ గ వున్ద కిల్వచర్ణ_అను పేరున_న్షిప్తహ్ల్ తెూర్పుసీమను మాడ్ర పంతయున్నదని శాసనము నుదున్నది. ఇప్పడాపంతను మడతపు,0 తాయనియు దానినంటి యున్న భూములను మడత పొలముని యు వాడు చున్నారు. ఇక నొకి దిశగానున్నదని శాసనమునం దుదాహృమైన Lపిక్లేరునది_యిప్పడు పెని కేరని పిలుపఁబడుచున్నది. ఈ గ్రామ మునఁ గాలనాథ భట్ట వాకిష్పడు లేరు. కానిపూర్వ వుండె వారని తెలియుచున్నది. ఈ గ్రామమిప్పకు దొరతనము వారికిఁజెందియున్నది ఈకల్వచయే దాEమిచ్చిన_కలువచేర్తనుటకు సందియము లేవు. ఇది మూ నివాసగ్రామమైన కి き、さ寄రపుర మునకు నాలుగు మైళ దూరములో నున్నది.