పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శ్రీ నా భుఁ డు 71 ప) తా ధాతీపత్పేస్య తిమూర్తయ ఇవ త్రయః ఆన్నవో లౌన్నవూ చాన్న వేవు నామవిభూషణాః ༡༣༥. 3 > అన్న పోతవి భో పృశః కువూర గిరి గున్న తః శివా వాసతయా శ్లా శ్రీ را به تكنه كې ۔ کچ శి ప్రో*వు:: 3 & త్స్వూ గజా వు జసుహృత్సాచి వాది రూ 3: 3 & ജ് ബഞ്ച്- ജ് .۔ یశీవు త్కాటయ భూ: తే ర్భజభృగో నవ్లా పతాపోన్న తే: ృ్యr* × •ક い* ○ 富 f 響 బాతి మారమహీశ్వ S ミ5さc文○ శ్రీకాటయ్యో భోః జామూ లౌ పభు_ర్తన్న ప్రోత్రనృప ' వ్రుత్తీ వూద్దీశ్వర్రో -ry - ساتھ so య న్యాస్త్రీ త్పకునూర్తి ర్వధిపత్తీన్వా పతి వతం 3 J ඵ–~~_ධ మూలా మమ్లూ నప ప్పా మివ శి) సి వహ న్య స్య భూ రు రాజ్లా ముర్వీ ఖర్వీకృ త్రా క్షీ పత్తి ي حب كدrم మపతీపపతాపః జి త్వా సామాజ్య" kg మనుపమవిభవాం జృంభయ స్పంభృత శ్రీ కీర్తి స్పేవా పరోభూ త్కొ-మరగిరివిఖో కాటయాధీశి వేమ! 3Fー ੱਚ { - S$3 5 ہج പ് : వేమవిభు నక్ష్మీ నంగీ ృతసర్వమంగళ జిష్ణు పద్యన్నుం శ_క్తిధరం జయంత్ర మయతి స్మసుతకుమారగిరిం bك o జాత వూ తేణ జాతో ఒపౌసగ్వసర్వం సహేశ్వరః ఆదిగళ్భేశ్వరః ఖ్యాతః కువూ గిరి భూపతిః ം'ഠ యసాయి వే ు నృపాలో జన$* దొగాకాంబికా శ్రు జనయిత్రీ 一空 ਛ= & 奢 -♔- ബ് x): " (= సా దీ వ్య త్యవిల్లీ సమూ_ర్తి రివ దేవభూమి దేవ శ్రీ, వేు తీశతిలకే కథా వ శేషే. భార్తాకుమారగిరిరస్యసుతో భువోభూత్" పశ్చా ద్ధరాధిపతి భావజుగుప్స యే వ స సా నఏ వ స కుమా.గిరీశ్వరోవి ピ3 ல் )ே