పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

7t; eంధ కవితర ○A。 తనకు సో డ గ్రియ గుట నే నా వెు కరణ వుగా నిచ్చెనని కొందఱు నను గున్నారు. కాశీఖండ రచనమునాఁటికి రాజమహేంద్ర వర రాజ్యము sে నాశస్ బ్యామైన యని తల్లి యని కాశీఖ డమందలి పద్యముల వలన వీ" భ దారెడ్డి చేఁ బాలింపఁ బడుచున్నను, నా రాజ్వాధికారిణినిజముగా స్పష్ట చు" గౌఁ గాక హోయి నను, గుంటి తము7గా సూచి తో ముగుచున్నది,

  • اسلام

3. అని కొల్లికి కాజ్వ మెట్లు లభించినది యుఁ గాశీఖండమును బట్టి తెలియదు, .2 سیاسی -త్ర ప్ వలను మును దెలిసికొనుటకు ముఖ్యముగా ఇవి తల్లి జనని నామ మే 3ూ, ఆమెకుమారగిరి రెడ్డి సో వరియు K S* కాదో, రాజమహేంద వర రాజ్యము కాటయ వేమన కెట్ల వచ్చినదో, అదీ యదితలి కెటు () میام( ്സ്, w? స కమించినదో యెఱుంగవలసియున్నది. ఈసంగతు లని తల్లి ' కలువ -a to చేసైు శాస: ము’ వలనఁ గొంత వఱకుఁ దెలియును. గంఖవ్పిస్త భీతిచే నా శాసనమంతయు చిట వాయ లేగు. పస్త తచ కి తమునకు సంబధించిన శ్లోకముల (33–19) సీకింద నిచ్చు చున్నా (డను > 9 మొదలు 2> వఱకుఁగ ల శ్లోకములుపతిగృహీతృ విషయములు. ఈ శాస ముసందును ముఱకొన్ని తావులను గువూర గిరి గెడ్డి (కొమరగిరెడ్డి) పెరులు తజచుగా వచ్చుచుండును. ఈ పేరు గల వాగ లి గువ్రుకున్నారు. ఒక రు, కాటయ వేమునకు బౌ వవుఱఁడి (భాగ్య సోదరుఁడు) రెండవయాతఁడు కాటయ వేమునకుఁ దల్లసానమ్మ యును భార్యయందుఁ గలిగిన కువూరుఁడు. ఈ భేద మును బాఠకులు Xవు నింపవలసి యుందురు. వేమవరేశ్వరః మీ తిభుజాం ధర్మాత్మనా మXణీ סיס3:5ר శృశ్వే ద్ళా తదివ్యపురుషకథా ధౌ తాంతి రంగస్సుధీః శ్రీమిత్పంటకు లొద్భవ శివపదద్వంద్వైక సేవాపరో విపాశ్వీచనోన్నెలో జితరిపు స్ఫూర్డ్ప్పతాపోద మః 33 ప్ర్యా పాతాళగంగయా యూర్పితా వేమభూభుజా సా సోపానావళీ చిత్రం స్వర్ణం గాప్యధిరోహిణీ 38