పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

6-17 *) సొ థుఁ డు 65 శ_క్తితయంబునఁ జశుగు పాయంబుల పాడ్డుణ్యముల 2× 8 జరుప నేర్చుఁ o 2 ○ アs ま窓も పతక కందర్పమూ_ర్తి యై جدة بسته ని కారంబున సిలువ నేర్చు ෆ నతికి రోరకు డ్రారభా రాంచలమున వైరి వజ్స్థ్సలము వచ్చి వైవ నేర్చు సంగరాష్ట్రనుఁ డరియే కి లింగ విభుఁడు. తే. నిష్టు రాటో పవిస్పూర్తి నృహరికరణి పై పద్యములనుబట్టి యాంధ దేశమునకు మహమదీయ పవా హము రాకుండ నరికట్టి కర్ణాటక టకాది సంప" -ము K లు X కండ నాంధ్ర దేశమాంధ్రపభువుల యేలుబడిలో నుండునట్లు చేయుటకై త ముజీవితములను ధారి వోసిన నియోగి బాహ్మణులలో 然るoござ3y〜る వారును ఇంగులూ వారు ను మిగులఁ బ)సిద్ధి గాంచియుండి రని స్పష్ట వుగుచున్నా నీ. 巴D ఈలింగమం తి పైనఁజెప్పిన యల్లాడ రెడ్డిగమూగుఁడై -سیده Go ^^ سلسله -- రెడ్డి మొద్దకూడ మంత్రిగను దండనాయకుఁడుగ నుఁ డి బోడసకుర్తి యొద్ద అన్నచోడవర వును సగహారమును ఛై కొనిన క్లీ కింది పద్య ములోఁ జెప్పఁ బడియున్నది. చ! అవుగ ! పతాపవే నువసుధాధిపుచే నృపపట్టభదుచే భువనవునో హరం బయిన బోడసకుర్తి మహస్థలంబునన్ దివి పురి గహించె వున దేవయ లింగనమం తి య:్నచో* డ వర మహాగహారముఁ K డంకఁ విద్విజబఁ ధురి త్ కై ఇప్ప డన్నచోడవర మనున్నగహారము కనబడుట లేదు. కాని బోడసకజ్జు ఆను గావు గున్నది. అది గోదావరి మండలమున వైన తేయ మనునదికి దక్షీణపుటొడ్డున నున్నది. బోడసకజ్జున కత్యంత సమీూపమున దొడ్డవర మనుచిన్నగామ మొకటియున్నది. అదియే