పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

64 ఆcధక పితింగిణి గావున దానకర్త కొలని పలౌపరుదుఁ డనుట నిశ్చయము, ఈ యన్న వుం: కే ( తరువాక : త్రవి వంశములోఁ బఖ్యాతి వహించిన దీతని పౌతుఁడైన లింగమం తి ఇతఁడు కాశీఖండకృతి పతియై న వీక భ, దా రెడ్డికిఁ దం డియ స నల్లాడ రెడ్డి యొద్ద నవూతుఁ § സ്റ് & O ممهجنة Cos =* --سC డుగను దండనా యకుడుగ J ముడి కర్ణాటాంధ్రక ుకి దేశ ములను జయించి తసపభువు చేఁ బరిపాలింపఁ జేసినట్టీ క్రింది పద్యము వలన దెలియుచున్నది. సీ రూ డేశ వనస ప్త గాళె బాగు మా జా ? వంతునాదికితీశ్వరులఁగెలిచి তে5১ :ে 8 వుత్ప వంశోదయార్డును చేతిఁ Go o 23 బల్ల వ్ఫాక్సు చేతి . లచ వుంది rv దండకారణ్యమధ్య పుల్లి, ద రాజగం భాహి వంశజులకు నభయ మొసఁగి భౌనువుత్కు ల వీర ధ దాన్ని ずき まっ、さ

    • 曾 ま4 గర్వసంరంభంబు

తే. యవన కర్ణాటకటక భూధవులతో 'డఁ జెలిమి వాటించి యేలించెఁ దెలుఁగు భూ ఎుఁ దస నిజస్వామి ల్లాడ ధరణినా స భళి రె య8యే టి లింx నిపభు వరుండు. ఈలింగమం 3 శౌర్యధై ర్యాగుల సీక్రింది పద్యములో శీనాథ కవి మనోహరముగా వర్ణించియున్నాఁడు. 熱。 వాహ్యాళి భూమి రేవంత నై పధులట్టు హయర్ త్నముల నెక్కి- యూడ నేర్చుఁ గవిబుధ శేణికిఁ జెవులు పండువులుగా

z همه گیص- ض- حسنگ నాస్థానమున వూటు లాడ నేర్చు