పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ నా థుఁ దు 6磅 రుదుని యొద్దనుండి యగహారమును గహించు ఒట్లని కొండజను కొనవచ్చును. కాని కొలని పతాపరుదుఁగు మహాపధానియై కొంత దేశముపై రాజపతినిధిగనుండి వ్యవహరించుచున్న వాఁడు. అన్న మంతి 6 టె నెక్కువ యధికారమును గలిగియుండి పరిపాలకుఁ దుగా నెన్నఁబడి యుంగును. అందుచే నీ దాన పతిగహము లీమహా పురుషుల నడుమ జ°గియుండునని తలంపవచ్చును. కాకతీయపతాప రుదుని జయించియాంధ వాజ్యమునప హరింపవలయునని అల్లాయ. ప్లీన్ చకి వర్తి కాలములో మహమ్మదీయులు వరంగల్లుపైకి జరిపినదండయాతి లెనిమిదింటియందును, పతాపరుదునకు బాసఒమై నిలిచి దేశము స్వాధికము కాకుండఁ గాపాడుటలోఁ గొలనిపతాపరుదు رمسون ميكة مك نكون ్సువలో పానిxుగ నుండి యీయన్న మంశి “యాంధభూమrడలాధ్యక 窓もO3-633 సంపతిష్ఠాపనాచార్యుడను” బిరుదవు ను వహించి **యవ నషంహశీర విలయ కాలాగ్ని' యని పేరుగాంచియుండెను. కొలనిరుద దేవునకుఁ బతాపశబ్దము లేదనియు, నియోగిబా హ్మణుఁడగు సీతనిని నృపకంజరు డనుట పొసx దనియు నందు చేనగ} హారమిచ్చిన వాఁడు పతాపరుదచకవ యని యే భావింపవల యుననియు నెవ్వరైన నననచ్చును. రుద దేవుని యావ్న త్యమును సూచించుటకై మూ రెండు విశేషణములును శీనాథుఁ డీతనికిఁ జ్చే యుండెను. రుద దేవుని వంశీయుడు కొలని గణపతిదేవుఁడు తన శివ యొూ గ సారమున సీతనిని నరేందుఁడ నియే యీకిందిపద్యములో వర్ణించియున్నాఁడు. క. అనుపమ చరితుం డగు రు ద్రనరేందుకరాళ వారి ధారలచేతన్ డునియని భూపతి సుతులును దనియని ధరణీసురులును ధరణిం గల రే.