పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

61 నా భుఁ డు )* [6تسة వీరరు, దాశేమ విశ్వంభరాధీశ ృధుల దక్షిణ భుజాపీఠ వునఁగ యవనసంహార విలయ కాలాగ్ని యనఁగ భాటి విఘటితకుమ్మలో ధ్యానుఁ みーボcX విశ్వలోక పశస్తుఁడై వినుతి కె క్కన తులబలసీకి! హోలయయన్న శౌరి ! گیتس. అు. ఈయన్న మంతి) పతాపరుద్ర మహా రాజచే నియమితుడై రేచర్లసింగమ నాయనితో గలసి కంపిల దేశమున కేగి యాప్సభ వును జయి: చెను. ఇంక నెబ్ని మో యుద్ధములలోణాల్గొని జయను సంపాదించెను ఇందులూరి యన్నయ దేవుని పెదతండికుమారుఁడైన కొలచి గు ద దేవుఁడు ను, పి యన్న ముతి}యు సమ కాలికులు. ఇరువు యువు బ} తాపరుదుని రాజ్యస ు రకు కులు, కొలని ప) తాపు దుని చే నీ యవ్నయ గుంతి యొక గావును నగహారముగాఁ బడసినట్లు భీమేశ్వర ప) గాణముదలి యూకింది పద్యము వలనఁ దెలియనచ్చుచున్నది. చ. కొలనుఁ బతాపరుద్రనృపకుంజుచేత నరేంద్రసారణీ సలిలవివర్ధమాన ?Ꮗ -సస్యసమాకుల మగహారమై వెలయ విభాకర గహణ వేళఁ దగంగఁజరిగహించె బం ధుల భరేయించె నన్న విభతో సరి యెట్లు పధానులెవ్వగున్. ఈపద్యమును బట్టి تة ا తాపరుదచక వర్తి, కొలను గావు మును, అన్న మంతి) కొసంగెనిని యర్థమగుచున్నది. °లను? ఆనఁగా U.పస్తుత మున “వలూరు” అని పిలువఁబడుచున్న పట్టణ మే. ఆపట్టణము రాజ ధానిగాఁ గల పదేశ మూకాలమునఁ బతాపరుద్రచక వర్తి యేలు బడిక్రింద నుండెడిది. అందుచే నా పట్టణమును బతాపరుదుఁడన్న మంత్రికిచ్చెనన్నమాట సత్యమే యనితోఁచును. కాని యదిసత్యము "కాదు. ఆ కాలమున నా పట్టణమునకును ద త్పాంతపదేశముకకును