పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

30 ఆంధ కవితరంగిణి k --ك هـ 李 مهم * 5 بسے۔ టకై, "కావేరీవల్లభ" యని సంబోధిం చెనా! అయినచోఁ గృత్యా దివి తిప్పయ సెట్టిని వర్తించు సందర్భమున “గిష్కి-ంధాచల క్రిడావినో එ.5 දිE så గుండును, ను భయ దావిళుండును, శాండిన్యగ్నో త పవిత్రుండును, నయోధ్యానగరస్వామియ” నది యుపయోగించిన మాటలకస్థమేమి! తెలిసికొన వలసి యున్నది ఈవిషయమునుగూర్చి పరిశోధింపఁగా "కావేరీవల్లభ" యనునది యొకబిరుద మని వేలినది. -: పూ రై వి లా స రి -చ "సా "గ్రా ల ము : హరవిలాసము నే వయసున చించినదియు శీనాథుఁడు చెప్ప లేదు. ఈ కావ్యరచనా కాలమునుగూర్చి పండితులలో భిన్నా ప్రాయములున్నవి. s. # , o& o o ప్రాంతమని కొందఱును ౧రరం ప్రాంతమని కొందఱును, శీనాథుని రచవములలో నిది తుది కావ్య వుసీ కొందఱును దలంచుచున్నారు. హరవిలాసమునుబట్టి ూ గంథ మెప్పడు రచించినది యుఁ దెలియదు. పూర విలాస కృత్యాదియందలి సీ. కమలనాభుని పౌత్రుఁ గవి తామహా రాజ్య భదాసనారూఢు బరమపుణ్యుఁ تقسیم § 6 سے بسته به బాత్రునాప_స్తంబసూత్రు బార ద్వాజని త్ర సజ్జనమి &c గులపవితు భీవూంబికా మూరనా మాత్యనందను నఖలప) రాణ విద్యాప్రవీణు నరవ గిరS o- وجيم ధ్వ వేదశాఖాథితి నిష్ణా 3ు సంధభాషా నైషధాబ్దభవుని గీ. నుభయ భాషా కవిత్వపయోగకుశలు బాల్యసఖు 7గారవించి తాత్రఎర్య మొప్ప నవచి. దేవయతిపురారి యశరాజు హితమితో క్తులు వెలయంగనిట్టులనియె.