పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-12] శీ నా భుఁ డు 45 లేకుండఁబోవుట కవకాశాముండవచ్చును మొత్తముమినాఁద నాలో చించి చూడఁగా శీనాథుని జననకాలము కీ. శ. ౧3ూం పాంత మనుటయే సమంజసముగాఁ గాన్పించినది. o భ్పి ఈ కావ్యమును శీనాథుఁడు త: బాల్యసఖుఁడగు, ఆ వచితిప్ప

  • = } * كسي שבבי البيم To: o لاسه యసెట్టియను వైశ్యున కంకితము చేసెను. ఈతిప్పయ్యనే తిపురాంత కుఁడని కూడనందురు. ఈతిప్పయతండి దేవయ; దేవయ తండ్రి పా వాణి సెటి. ఈ తెనిని వాసము నెలూుపటణ మైనట్లేపద్యములోఁ

C.) :پسسه © ל"אר C۷۶ ٤ గపు చెప్పియున్నాఁడు, గీ సింహవికి వు పట్టణ శ్చేష్టుఁడైన

  • ) * & CXسس-- సెట్రీ జగ జెట్టి వా వాణి సిటి విభుఁడు.

&O لا تخ €j ఘనుఁడు నగరీశ చంద్రశేఖర పదాబ్ద 23 3○さay-e3○め తాత్ముడు వంశకరుఁడు. ఈపా వాణి సెటి తనయుఁడె న దేవయ శెటి, శ్రీశైలమునకు ව්) اسست سة 3€ سسش సోపానములు కట్టించిన వేమారెడ్డి కాలములో నున్నట్లే క్రింది పద్యము వe) వఁ దెలియుచున్నది. §. శ్రీపర్వతసోపాన స్థాపకుఁడగు రెడ్డివేమజగతీపతిశ్ బ్బాపైన యవచి దేవయ యూపా వాణికి జనింకాదా నభ్యదయముతోన్. ఈ పద్యములోఁ జెప్పబడి వేమారెడ్డి రెడ్డిరాజస్థాపకుడును కీ. శ. & Co G) ౧35 కా- వరకు నా రాజ్యమును బరిపాలించిన వాఁడును, ఎక్టా పెగ్గడచే రామాయణ, హరివంశములను గృతినందిన వాఁడు నగు ప్రోలయవేమా రెడ్డియేగాని యన్యుఁడు కాఁడు.