పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ఆంధకవితారి උ`ද්‍රි يو 4 యుక్తముగి నుండదు. కావునఁ బెదకోమటి వేమా రెడ్డి కొండవీడు సింహాసన మధిష్టించిన పిమ్మట నే నైషధమును శీనాథుడు రచియిం 、窓D విశ్చయింపవలసి యిన్నచో, నైషధరచనా కాలము § §. ○ごo>1-○びのO నడుమనైయుండుననియు, నప్పటి కాతస్కి 9 X-30 సంవత్సరములవ య సు ౧ డుననియు నాతనిజనసము రెండు మూఁడు సంవత్సరము లావలీవల ౧ 3 నాం పాంతమైయుండుననియు నాయభి ప్రాయము శీనాథునిజన నాము ౧3E: పాంతమనియు మరణము ౧ర రo పాంతవు నియు శీఘ్రేశలింగను పంతులుగారు వాసియు న్నారు. అది సత్యమయ్యెనేని, oుగా వుప~ష్ వి యువ సా: గౌళి వునా ఁ శ్రీః వయసు 2> సంవత్సిరము ల?గును నయసున సాత ( గు “బొడ్డ పల్లె”ను గుత్తకు దీసికొనునది వశి) - ఘ గ్రాడివు ఈ సందగ్ళ మును ανέ5

  • j "طاسہ- مسیح - سیاه ౧ 3ూం వాంత మునాట యొ

を చూచిననా శీనాథుని జనన కాలము Š యొప్పిదమగును. కాని దీనికొక్క పతిబంధకము కన్పిచుచున్నది. శీనాథుని తాతియైనా కి మలనా బామాత్యుని ద్వియపతాపరుదుని "ూలు:ము వాఁడనీ “వినిమళ్కాకతినార్వభౌము” అనువాక్యమువలన ఔలియుచున్నది. ఆ ప} శ్రా పగుడుఁగు , క్షీ శ ౧9F మొదలు ౧ 3_98_ నఱకు రాజ్యముచేసిన నాఁడు ఈ కాలమును బట్టి కూచిన S*c దాతకును మనుమనికిని నడుమ వ్యత్యాసము విశేషముగాఁ X న ఎఫ్డి చున్నది. ౧39ం సంవత్స పాంతమునఁ గమలనాభా మాన్యుఁడు తనయిగువ దేండ్ల వయసునఁ బతాపరు దుని మెప్పిnచినాఁ డనినచో నాతనిజన సకాలము ౧ 3 o o సంవత్సగ మనియు, నాతని తన యుఁడె న వూరయజనసము () Bరం యునియు నాత్రనికి నలువదియ వ యేట శ్రీనాథుడు జన్మించెననియుఁజెప్పి యావ్యత్యాసమును సరిపుచ్చుకొన వచ్చును. ఇందు విరుద్ధముండదు. మలనా బామాత్యునకు వూర య యొన్న వపం తాన వెూ వూర యక్షు శ్రీనాథుఁడెన్నవ 3○守す"3まy→ మునకుఁ దెలియదు. ఆ లెక్క తెలిసినచోఁ బైసెజెప్పిన వ్యతా సము