పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

苏 ఆంధ కవితిరంగిణి

    • ੋਂ మనుష్వా పిత * గంధర్వోర గ"లా క్షసా జ్ఞ

స్థాన రాణి చ భూ తాని సంశయంతి జలాశయం ੇ ’ਤੇ టాయస్య గా వస్తు 家が20○ぎ9 తృషి తాం 23 2) Ο వ్పుగపపే మనుష్పా శ\ సోశ మేధ ఫలం లభేత్ છે S”) S # ఆస్ఫోటయంతి పిత్ర గద్ధి పశృత్యాంతి క్రౌగా వుప ډئسمد= ఆపినాఃసకు లేజా తో య పటాకిం కి 6వ తి" SE.. ఆలపాడు శ్రాస్త్రమ::—శిస్తాక్షక్తృతము. す。". 壺. ○33>。 .ുഞ്ജ് .ജ ఆ *ణా *శా:జ**** السمسطسم ميتسببتي నందనా సంవత్సర మాఘమాసమునుదు శివ రాతినాఁడు క్రీ. శ. aర౧3 జచేవరు నెల 3౧ వ తేదీ) వెలనాఁటిసీమలో తుంగభదానదీ ۳ قب یافتند پسعه و Horror * .. ہمیے پہدہ ہے ۔ م تِ حُمّد سعضہ سہ بيبي يسسبيحجدج ----س-جيجي دير ة و مني تخييم తీ మంచున్నయాలపాడమి గా గమనాబే గద్వాజ సోతుడై న سس-G ہاہے۔ - -* .ബ به سمس به هم می - = a=باسمه میی-ت= ہیی جمع= م بیبیسده سد د= تا حد مم*** విశ్వేశ్వర పండిత్తుకు యో న వేుర్తి పం"గెSు ఈపండితునితండి కవిస్వా و مت بلیچر بود جابجی مهم m به فانيه: اقعد *aק: אדלאיל سمي - ہیمہ م\ >ح ,%8 حسمه - s --> .م به * -م భౌముఁడును, లక్ష్మీనృసి హ ముa త)సిద్ధ ఁ డు నైనవూధనభట్టు. ఇతని తండి) మహావిద్వాంసుఁడును వేద వినుఁడునగు గుండయపండి తుడు ఇతవితండి) మహా మేధావియైన నూధవపండితుఁడు. సర(ద్ది طنك جيمسسسسسمسمسمصر بي- --سQ ్సంగ వునాయనికిఁ జవు ల్కౌ-ర వుంజరియవు నలంకార సాహిత్యలక్షణ ജ്ജ്ജു ബജ് - ഷക്കൂ് --سم مسس عام سم سسسسسسسسسسسس-------" "-rسسسسسسس గంథమును గృతియిచ్చినవాడ్రు విశ్వేశ్ర్వేర్త పండ్రిత్తుఁడే ... భార ద్వాజ సోతుడే. ఈ కాలము వాఁడే అందచే సీయాలపాడు పరిగహీత యావిశ్వేశ్వర చందుఁడే మోయచి యనునూన మొు కలుగుచున్నది. -ఈ విమ యమున నింకనుబర్తిశోధనథ్రూవశ్యకము. చము ల్కౌ_రమంజరీ r حسسسسسسسسح"سسسسسسسسسسسسسه في مقاتليتين ينتحسس కర్త యగు విశ్వేశ్వర పండితుని తo ఢీ పేరు తెలిసినచో స్పంశయము కొంత విడిపోవును గాని నాకదిలభిపలే కు, ఆతఁడే యీతఁడైనచో సర్వజ్ఞసింగమ నాయనిని జూచినప్పడ గలిగిన పరిచయమును బట్టి విశ్వేశ్వర పండితుఁడు పెదకోమటి వేముని యాస్థానమునకు వచ్చె ననియు శ్రీనాథుఁడు తన పభువుతోఁ జెప్పి యూలపాడు నిప్పించె .నసియుఁ దలంపవచ్చును.