పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-8) سپسج-s భుఁ :- 安妍 ஞ், نبع ఇందుఁ బతి, గహీతయగు శంకరగురుని వంశమువా రిప్పడుపినపాడు సందున్నారు. వారు దృట · రాధ్య సంతతి వారు ! కొన్ని పురుషాంతర ముల నుండి వారు లింగధా గణను వర్జించినారు. దొర కైవ oూ శాస నపు రేకు పయి గల గcథ భాగి మన శాసన కాలము ত ৩. তাত ১ ১৯5 -- ట్రిes*c బతిగృహీతృపరంపకలోవి వా గుమృత్యుండూ రాస్యల యింటు నొక పాచీన శ్రాళ్ల పత్ర గంధమున దాన ప్రస్తావము వాయఁ

బడియున్నది. అందీశ్లోకము గలదు. శ్లో శాకాబ్లె గిరి చేతి మూర్తి విధుకే సంవతి కే షావే -- > איתא تئاس$55– ఫెు2-స్మిన్ శివ రాతిపుణ్యది వసే వి, 5 నా రాయణః р જૈ, తే స్మై శృంగ దేశికాయ విదు పే.భగానదీ పా} క్త ఓ , "e3 ১ శిపినా పాడు ముత్తవు వు బా చn చ వూ త్రా రక్షన్ **

తప్పక యీ శ్లోకము విూఁది శాసనములోని దే యగును. ਕ੍ਰ`. ੬. ○ 3_○ろ せ)*c వార్థి వసంవత్స మాఘ మహాశివ రాతి పుణ్యకాలమునఁ బెగ్ల కోమటి వేమభూపాలుఁడు పిని వాడు గావు మును శంక గ దేశికునకు దానము చేసెన టూఁది శ్లోకమున క ర్హ ను శ్ప గా గనె పధక్పతిపతి ډه ډه خد. دې د -٥ د ډه دنه,: ന്ന +-و శిగురు శంకర మాచిద నూ గౌరవనిత్వ వర్థి తాన్వయ యని వంపఁబడి න Č. నా క్లు ఆశంకర వూ ని యీశంకర దేశిక్షుఁ డగు నే వెూ ! ఈ శాసన కావ్యకర్త శ్రీనా పఁడే. >. ఫి-ంగిపుర శాసనము:—శీనాథకృతి ము 9.9 సంస్క-ృత శోకములును 8 సీసపద్యములును గలవు. శా. శ. ౧ 3 3 ౧ విగ్రో*ధి "v 8} సం! ఫాల్గుణ బ 9 శుక్రవారము శాసన కాల పెదకోమటి వేమారెడ్డి భార్య సూరాంబ యొకగొప్పతటాకమును దవ్వించి, దానికి సం లౌన wiki گسسته ::"r" * - جی- است. సముద్రమని పెరు ವಿಟ್ಟೆ యీశిలాశాసనమును వాయించెను. శ్రీనా థుఁడు తటాక నిర్మాణమువలనఁ గలుగు పుణ్యమును దెలుపుసంస్కృత భార తాను శాసనికి పర్విమందలి యీ క్రింది మూఁడు శ్లోకముల నీ శాస నమునఁ జేర్చి తన బహుపురాణజ్ఞతను వెల్లడించినాఁడు,