పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

노선 ఆంధకవితరంగిణి సంవత్సరమున నన వేమ మహి వాలు విచెఁ బచ్చని తాండిపఱ్ఱు عينتج గా మము = గహా ముగా, బడ నఁట. కృష్ణా మండలమున గుడి è ”بر ബജ്ജബ تکـس عه عيم حبی. 2 سه - مش- گ بچسپی - --ూ- కా లో కల న పాల యశు! గామ మున్నది. అది యో 9. కసుకుజ్జు తామ శాసనము: ఇది యుగల్వపాముల తా ము శాసనమునాఁడే శ్రీనాథుడే నాసియుం డెవు. పతిగహీతృవిషయ మున్న రేకులభింపజేదు. ఈ గావును బాట్ల తాలూకా పొన్నూరు వకు సనిూపమున నున్నదీ. 3. బౌన్నుపల్లి లౌ వు శాసనము: ఇదియును కల్వపాముల w్స **==حكانت శ్రా సవము ను నొకి దినమున నే శ్రీనాథుడే వాసెను. సూర్వి గహణ కాలముగుటచే నీ మూఁడు గావుములు నొకేసమయమున సేయఁబడి నవి అస్ల్లిక్ లున చేణు శాసనము నందలి పతిగ హీతృ వంశము బ్రొr్చ పూర్వడగు పర పేూత్రుని వంశమునందలి వాc డై న పర హి త్రా 3 سسسدگచార్యుని కుమారుడును, భావ ద్వాజ గోతుఁడును యజుశ్శాఖా భ్యాయియుఁ బండిత శేష్ఠుండును భూలోక ధన్వంతరియు నగు భౌస్క_ రార్యునకు వెలనాఁటి వ్రేళ్తమైునఁ గొండవీటి సీవును గ్రృష్ణ వేష్ణానదీ దక్షిణ తీరమునఁగల పొన్ను పల్లి వేమవనమును గావుమును దాన మొసంగిన క్లీ శాసనమునలనఁ దెలియును. ు. పినపాడు తామశాసనము:—దీనినిగూర్చి శీపభాకర శాస్త్రలుగారు శృnగార శీనాథమున నిట్లు వాసియున్నా గు. ఇదికూడ శాసన పరిశోధకులఁ బ్రయత్నమున బయల్పడిన దే. కాని యొక్క రేకు మాత మే దొరకినది. అందీశ్లోకమున్నది. శ్లో ਾਂ కోమటి వేమనా మనృపతిః יה త్రింగురుశృంకరః స్థానంచే త్పినవాడు రతతు కవి శ్రీనాథ భట్టారక ః కాల శ్చే చ్ఛివ రాత్రిపుణ్యసమయ స్సాక్షీ మహాన్ శ్రీగిరి శ్నేయం కిం నతు వర్ణ తే సుక విభి శ్ర్ముణ్వంతుతచ్ఛాసనమ్’.