పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

#5

  • سمیے –7] సాణా 3ు డు 25
  1. r رثي

కూత నివశే మయినది. ఇది కీ. శ. ౧రoం-౧రం ర నడుమ జరిగి

నది. ఈ నేమో రెడ్డి మరణ కాలము ౧ర9ం , పాంతిము. أي عربي ~~ .强 - S به سمس - さ3rャごRSで。 文x丁ャず一さ※、さ巻*てです によ 幸 లో يعني چ ** هيتي معبے ,_ञ ་་་་་་་་་་ཆ་མི་ I* يبيو جيكد لاتین eざ y"でエマ రెడ్డికి మాగుఁ డై న కువూగరి రెడ్డి పండితుడును బం تو میه

همسایت ساسانه డిత గోషకుఁడు నై యుండెను ఏ పేట వసంతోత్సవములు చేయించు గుండుటచే సే వ్ర నిక్ష వ: o్పత్త రాయsc డను నా వూంతరము ぎé)&守ら。 ఇతనికి నాట్య శాస్సము Cదభిరుచి మెండు. ఇతికడు వసంతై బ్రాజ్య్లువును لی స్లొట్ల ఔష్రమువు_ప్తిస్తుO చెసా '-క 3 సిస భయందు ' లకు ము' యను - “ਲ਼ “مہ” * - > * -یے ,_ نتو - یه- فة : పౌ, య-సి నాట్యమా ふご-5ご○ リ注S てら) ? ,' జయ స్త్రీ ను పూ వూ - కాస్త్రీ: కు వూ రగిరిపల్ల్లో ്. స్పద సి లకువూ దేవీ యస్య ప్రియాసదృశి పియో 装 р ينيسية بعجبهه స న ము) వా యO నాట్యాస్థానాం వనోత్రి సహ సభా 2 * విత తీ బహూ నర్తానవ జాయ సహి శ? ,ro يختخيير mer*" لمية بوا లకువూ దేవి వేశ్య కావచ్చును. వేల తేజఁగుల ని వనవాభినయములు నజమునకు నా వేు ధన మొుసఁగుచు sc○でるらcéo" Rr శృంగార శీనాధము 德 S కుమారగిరికి బావమజఁదియు, మంతియు, నగు కాటయ వేముఁ డు కూడ బండితుఁడు, బండితి పోషకుఁడునైయుండెను. మహా వికాళి దాసు సంస్కృతిమున నచించిన మూఁడు నాటకములకు నీవేమారెడ్డి వ్యా ఖ్యలను 5 చియించెను. అభిజ్ఞాన శాకం తెల నాలుకమునకుఁ గల వాఖ్య లన్నిటిలో సీతని వ్యాఖ్యయే యు త్తగుమయినదని ఖండౌoలేరులు గూడఁ గొనియాడి తమ భౌపాం తిరీ కరణమున కితని వ్యాఖ్యానము నే యాధారముగాఁ దీసికొనిరని చెప్పదురు. ఈ వ్యాఖ్యలలో గుమారగిరి రెడ్డి పాండిత్యమును గూర్చియు నాతని భోగలాలసతను గూర్చియు వర్ణించిన శ్లోకములున్నవి. గంథ విస్తర భీతిచే నిందీయలేదు.