పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

o

  • .

ー つ なで s 交 み さ C A を పదేశము నొసంగి వానిపై బకెవాలనాధికారము నిచ్చి యున్నమై {} 总 ^^ 'Ein .۔ 9 م؟ یا پس۔ سی ۔۔۔ مہہ خ؟ کي ‘‘بعین છઠ્ઠ டி ச் యొక్గా =}. : *బ్రీ వా 5 తో వునా వా" సియుంటిని. ఈ శాఖ వారట్లు to C. న రాజ్యమును బరిపాలించుకొను చున్నట్లు తలంపవలసి రము లేక పోవుచే ని, భౌఖ వారి కాలము కూడ సBగా నిర్ధారణ చేయలేము A ཕྱི་ཧཱ. ཚྭ. ౧32ం-౧రగా నడుమ రాజ్యము చేసినట్లు శాసనాధా మువలనఁ దెలియుచున్నది. రాజ్య సంపాదనము చేసిన ౧39ం నాఁటికీతవి వయసు 3ం సంవత్సరము లనుకొంటి నేుని oూు 彦落) なさ等守 S>o ○_2す○ వాంతెమగును. ఆతడు Eం సC వత్సా ముల వయసున ౧ 3 రకా లోఁ జని బోయి యుండును, ఆవేమారెడ్డి కన్నగా Č JXD R వూచయ రెడ్డిజని నము ○_2 エン2 పాంతమనియు, సీ త సి రెండవ కుమారుఁడైన పెదకోమటి గె సితచితనయుడైన నేవూ రె జనసము 3_g ? వా , త మస్ యు, à في نعيم జననము r 3S o పారి సోవుని యు, శ్చే

% مېن

ححجيم యింపవచ్చును. కుమారగిరి రెడ్డి చనిపోవునాఁటి కి వేమా రెడ్డి 'ంసం يك البة వత్సరిమ ల వయసు నందుండియుండు ను. మూరిగిరి రెడ్డిక ని సోతిభూపతి యనుకుమారుఁడున్నట్లు లోకల్ రికార్డులలో ను స్న మెయిక యసం పూర్ణ శాసనము వలనఁ దెలియుచున్నది. శృంగారిశీనాథము అనుబంధము. 8 వ పుట; మా రగిరి గెడ్డి యనంతరమున నాతఁడు రాజ్యము చేసెననుట కాధాగవులు లేవు. బనూుశః తండి జీవితకాలములోనే యూతఁడు చనిపోయి యుండును. కుమారగిరి రెడ్డితో" సోలయ వేముని వంశ మంతిగించినది. కు వూర *う c応33○○○ 3oo、C గొండవీటి రాజ్యమునాకు స్తారాఫాకారులు దాయాదు లగు వేమా రెడ్డిసోదగుల సంతతి వారై యున్నారు. వేమారెడ్డిక గజుఁ డగు ఎూచయ రెడ్డి యొక్క-యు, కనిష్ఠ సోదరులగు నన్నారెడ్డి వుల్లా రెడ్డి యను వారల యొక్క_యు, సంతతి యప్పటికీఁ జాలఁగానున్నది "కాని యందులోc బెదకోమటి వేమారెడ్డి పరాక్రమవంతుఁడును, మంత్రి వీరభటాదిసప్తాంగ సంయుతుఁడును నగుటచేఁ గొండవీటిసింహాసన