పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

#) నా భుఁ గ్లు 23 నాఁ డని భావింపఁదగియున్నది. ఆంత్రి యేగాని యువ వేమునకుఁ గువూ Socぶ。○で定さ窓) 7ャで急 యల్లాడ రెడ్డిబార్య ూతనిత" యు యునిగాని తలంప -లా గ్రు . ఆ కాలమున రాజ నంశము లొ* కన్యల నిచ్చి పచ్చుకొనుట కెక్షనును క తియులకును గలదని గాూ సంబంధముల వలనఁ దెలియు చున్నది. పైనఁజూపిన మూడు వంశ వృకములను ురి క్రించి చూచినచొ* నా మూఁడు కుటు 0 బములును, నన్యోన్యసంబంధ బాంధవ్యములతో క్ష్చీరకాయపీచు వలె కలముకొనిపోయిన వసి యు, నందులోఁ సోమటి బాలయకు బెద్దకుమారుడైన మాచయ రెడ్డి శాఖతో మాతము దక్కిన శాఖలకు బాంధవ్యములు గ లియక వేరుగా నున్న దనియుఁ దెలియఁగలదు. బాంథ వ్యము గలియకపోవుట యటుండఁగ ইল্ব"> Sు దక్కినశాఖలకును వైరము గలిగి యుండె వాయి. ఈ వూచయ శాఖ ച് :) వేూ రెడ్డి మొద్దను నాతనికుమారుఁడైన రాచ వేమునియొద్దను, శ్రీనాథు. కు విద్యాధికారిగను నాస్థానకవిగనునున్ని వాఁడు. వారియనం త్ర - ము న నాతఁడు దువ్వూరి గెడ్లయూస్థానము నందుండి అనితల్లిభ_ర్త యైన వీంభ దారెడ్డికి గాశీఖండము నంకితము చేసెను అందుచేశీనా థ మహాకవికిఁ బైనఁజూపిన వంశవృక ము లన్నిటితోను వాని శాఖల తోను సంబంధము కలదు. ఈ రెడ్డిపభువుల చర్చితమును దెలిసికొనినఁ గాని శీనాథుని చరితము భోధపడదు. —! మా చా య పెడ్డి శా ఖ 4– కోమటి పోలయ పెద్దకు వూరు డైనమాచయ్య రెడ్డియెుక –యు ూత్ర విY వూ ఝ లైన రెడ్డిపోతె, పెద్దకోమటి, నాగారెడ్డియను "جro نام گج యొక్క_యు శాసనము లేమియుఁ గను పడుట లేదు. పెదకోమటిరెడ్డి కువూరుఁడైన వేమారెడ్డి శాసనములైనను క్రీ. శ ౧రం ర తరువాత గానికన్పట్టుట లేదు. దీనినిబట్టి యావ్లూచయ రెడ్డిశాఖ వారికి రాజ్యము లేదని కొందఱభిప్రాయపడుచున్నారు. వూచయ రెడ్డికిఁ దముം:് ಪೆಮ್-ಕಡ್ಡಿಹು యద్దంకిపురము రాజధానిగా రెడ్డిరాజ్యసంస్థాపన మొన ర్చిన పఖ్యాత పురువుఁడు. ఈతఁడు తససోదరులకుఁ గొంతకొంత