పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

§ રું

  • వు

ੇ -- 3: వ ○ 5 నూ వాంఛా ! వీ - చ నృపాలా ! పై వంశవృక్షమునందలి అల్లాడ రె వంశవృక్షములోని అని వేమారెడ్డికి జాహితి. అనవేమారెడ్డికిఁ బంత) సంతతి లేదు. అతఁడు తనకుమార్తెను చోళ భ_క్తి రాజు కుమారుఁడైన భీమలింగమునకిచ్చి పరిణయము చేసెను. ఈ భీమలింగము క్ష తియుఁడు. 芬 § సోదావరి మండలమందలి యొకచిన్న సంస్థానమునకుఁ బభువు. ఈ దంపతులకు వూ వేమూంబ. ఈ వేవూంబను అల్లాడ గెడ్డి పరిణయ మాడినట్లు శివలీలా విలాసమున కింది పదములోఁగలదు & 5 ཅཨེ་ ༼་་ * $ ○ハーヘいィ ~ ~ அ- ఇr $$ , మ "ఛతికినిధి యమ్మహేక మణు జొప్పన్ జె ళ భ_క్తికితీ శ్వు సూనుండగు భీనులింగ మునుజేశ శేవ్లు సత్పుతి భా 2 இ _ స్వరకారుణ్య దశాజనావన విధాసంధాతి まさァー。っ発)ぎ馬「 వరియించెం బతిభ_క్తి గౌరవ దృఢ వ్యాపార సత్యాంబికన్ “云免 سی“ චූ_ S) దీనినిబట్టి యల్లాడ 5డ్డిభార్య వేమాంబ అన దేవునకు శాహితి యుని స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్లుండఁగాశినాథు: డీమె యనవే మునకు బౌతి) యసి కాశీఖండమున నీకింది పద్యములో దెలిపియున్నాఁడు. వు " అన వేవు క్షీ తిపాలు పౌతియగు వేమా-ం బావుహ దేవిక్షిన్ ఘనుఁ డయ్యల్లడభూమిపాలునకు సంగామస్థలీ గాండివుల్ తనయు ల్వేమవిభుండు వీర వసుధాధ్యండు దొడ్డప భుం డును గన్నయ్యయు బాహువికమకళాటోపపతాపోద్ధతుల్ 峰 న నూగుని కుమారైను బౌతియని యుఁ గుమూర్తె కుమార్తెను డౌ హి తియనియు లోక్షము లో సౌమాన్యముగా వాడు చుంచు రు - కొని యిచ్చట శీనాధ మహాకవి 'పు తస్య పుత్యావా పత్యం పౌతీ.” ఆనియుండుట చేఁ గుమార్తె కుమారైను జాతియని యుప యోగాగించి