పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/304

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

హి O దూ ధర్మ శాస్త్ర గం థ ని 9 యు వు3 కపిలేశ్వరపురము తూర్పుగోదావరి దర్గీ శ నం ది ని రచయిత:– శ్రీ చాగంటి శేషయ్య గారు ఇ0దు పఠానులకును సపుతులకును 念艺烈芯 కలహము _-రా జూ వూరి స్ సింహుని పతుఁడగు జగత్సింహుని మహావీర శ్రమ _చక్కని శైలితో తెనుఁగు భాషలో మేటి నవలా రత్నమునుట: సందియము లేదు. ఇది స పవనము దణము. Hist.

  1. Tex5 *_農 .\ سیستم به

వారిచే లైబరీలు ఉపయోగించులకు ఆ పూవుకా డి వది " కు 2-5ని

  • >

ੋਂ هي "مية ΕΣ ਝੁਂ క్షు 5 في به న వా బు నం ది ని రచయిత:- *: نتيغ بح كلإ انه يجيد శేషయ్వణాకు దుగ్గేశ నందని యందలి మిగిలిన కథా విశేషములన్నియు ‘ నవాబు నందని ** యందు చదువవలయును. వెల ఝ 2_: రా ధా రా ఇవి రచయిత:- శ్రీ చాగంటి శేషయ్యగారు రు 8–50 నిరుపేద బ్లాలిక * రాధా రాణి' - గొప్పధనవంతుడు డేవేం ద నారాయణ రాయ్ దైవిక సమూవేసము- వీరిరువుకి పణయగాథ. శ్రీ (ద్వితీయముదణ) రచయిత- శీ చాగంటి శేషయ్యగారు చక్కని కాకి తాత కమైన నవల. మహమ్మదుపురము s త్రువుల హ_స్తగతమైన పిదప ఆది tపతిభాశాలియు, మహశీ రాజునగు సి తారావు-ూయు లెఫ్టిప వరూపముతో నెట్టియవస్థయం దెట్టికార్యమలాచరించుటలో బవృ త్రుడెయ్యెనో యిందు మనోహరమైన శైలిలో హృదయరంజకముగా వర్ణింపబడినది పకృతియొక్క-రీతి, వీతులిందు వివరిcపబడి శపి. చక్కని అచ్చు మంచి జకాగీతం నెల కు 2-3 న పై. వి శ? పయు త) వు

  • કથા بأحد أسه نتجت

రచయిత:-శ్రీ =エreX○邑3 శేషయ్యగారు ఇందలిరంగములును బౌత్రములునునాంధ "డే క్షమునకు సంబం ధించినవి. కధాకల్పనము పాత్రతగుణవిలోవ, aము, పెయిడిల గునవి ఇుaదు జక్కగాఁ బదర్శింపబడినవి. ఇది సాంఘిక నవలమైనను, పకాధ పరిశోధక నవలాలకణములచే ఇతి మనోహరముగ నలకాకుచున్నది. మంచి జకాగితము, చక్క-ని ఆచుs: 366 متقرّچ :s B-02