పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/301

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

о ў, сё 5 & & 3 * ; = — ایالت این ار నా భ ర నాణము: శాంతిక సము: 幸 మొకీ- ని మెక్కై-3ంచినను మోకాదిన గందము దెచ్చి పూసినc బొక్కె-ని నెత్తుకొన్నఁ గృపతోఁ గుడిపేంచినఁ బస్తు వెట్టిన న్నిక్కు ను సు)క్కు-లేకి ప్రాకు జనులCడును వూకులందుఁ ਾਲ నొక్క_విధ 3 కా మెలఁగు చుంగు మహత్ములఁ జెప్పనొప్పసన్ ప్రాప్తో ప మ ప ధృ ణ శాలి భుజాపరిఘుంు నౌ కళా اقتصمیچمنی بیبیست.

  • się

ు ని వే" ము కాకి యుపి చెప్పఁగ వేల | పియోకు లల్సనూ اشیای ع کسيسسسه سیاست వూ క్రిష్ వాలు : జాలు వు గ్రు తూపు లు బాఁకినఁ బాఁక్ష స్టీన్గ్సుకై ఆ వేగము : చ. ఆడ cగ గోపక ృష్ణుని విహశీ మహశశ్చవ ఖేరి ਾਦੀ ੪Sc সম্পc .矚 A في مجاره బడఁతులు చూడ వేడ్కపడి బాసురరత్న విభూషణాక్ష్య ാ ల్వెడ వెడ సం తెరిం చుచును వీడ్వడం బూనుచు సంభమింపుచు స్వడిఁ జను దేcచి యొక్కి_రి సువర్ణమయోన్నత సౌధశృంగముల్. ジへ、: ఫిమూ છે చ. అతులతపః పభావమహి తాత్ముల కైనను గానరాని య చ్యుతుఁడు eりです"OX నెమ్మనము సొచ్చి సుఖస్థితి నున్న వాఁడు నేఁ డతని భజింలే మంచు శస్త్రవణాదులు దద్దతవృ తినుంట నా ○ لاگاساس۔ యతివ సుఖీ జనంబు భయముందగ నున్నది నిశ్చలాకృతిన్. పకక్షీయ : 5. అత్తయు నూ లేదు మగడా మఱి మందకుఁబోయి రాఁడు నే ని త్తతినొంటి నుండుదనియేఁ జనుదెంచితిఁ గృష్ణరాయ సి చిత్త మెకింగి మూల దెసఁ జీఁకటి దాఁచినదాన వెన్న ని" డొత్తుననుండి యేుల నను నూర కె వూ చెదు త°ంగిచూపులన్