పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–73. ఆ న O క్రౌ వూ క్ష్సు డు *৮ খি . o Th #نيبسد جبينه તs-5 # --- so • . శృంగా హాస్య కరుణా ! కాజ భియో వక్కా బిభ త్సాద్భుత శాం శ్రాఖ్యా వాపు-- 5ు దావాృతా:

  • so w - میته همه నవరసల క్ష aములు ను వానియం దవు-x-ు శృంగాక 33。式* ;

H్క بی અલ્જ 4. o పందర \మున హ-వ గ్రా వాది విషయగుbe sు కా~) కా r వ భౌ వాచి పిప్ప యనుe sు కాలు కావా య ల కై, rఖ ములు సోదాహరణముగా వింగఁ జెప్పబడినవి. భిన్న కొ కావ్వాలంకార చూడౌవు - ను cదు : వుడా గ్రా ! యో లాస మొ యs لیبی وید «ه N ఇro్న దువు దృతి యోట్లాసమున °○透3らモsこ、 空桑 、マ3玄 ఛ్కీ כz S נגס 5 כככללכg ఘ జెప్పబడినవి. లక్షణ మొు, కు దా:ూ" ప్రొవు) స్ చ్చులలోఁ గొవ్ని కౌవులఁ బెద్రవకం కైు ననంతుచి డే మె చేయి యొు నదు నాయు డేశము ○ "سیستم اساسیسال so పెద్దన శై లికం Eు ననం పని తెలిసులభమై సామానులకుఁ గూడ 。* sسصعطاقمه يسميجيص ضعيسجكة దెలియునట్లున్నది. పెద్దన శైలి కృతిపతి నామమిముడ్ప నలయునను సెయమము లేకున్నచోఁ జక్క-గానుండి యుండును. రసాభరణము సంస్కృత గంధ >oyマ すでC দুই ১ r৯২৩sস-২ స్వం s$ గoథము వలెe గన \టుచున్ప ది .్పట్టుమెనాష అనంతామాత్యుఁడు రచించి: భోజ రాజ్య మేకా శ్వాసములు గలది. అహోబల నరసింహున కి Cకితమై ఇది. ఇందు భోజరాజ పూగ్విజన్మ వృత్తాంతమును సీజన్మమున నాతకొనర్చిన యద్బుత కార్వములును , బస క్లామి పస_క్తముగ న కేకి చి తెక్ థలును జెప్పబడి § نمبر بح ندہ . چ_s, నవి. ఈ కావు మందలి వ నలు పంచావోచితము లె లోకో కులతోఁ S £o છે ٭ سی- ساده Nూడి మనోపారముగా నుండు నాయి ఈకవికవిత్వము దాగా క్రౌపాక్షమున విర్లుష్టమై పాఠకుల కింపు గల్లించుచుండును ఉత్తము కావ్యములలో CS - این سیس విది మొకటిగా నెన్నఁ దగినది. ఇతివృత్తమును సొగసుగా నవ్నది. ఇందు నీతిని బోధించు పద్యములును గఫేలును బెక్క-లున్నవి. శృం గావు పధా నరసమైనను నది పచ్చిగా లేక యుచితరీతినున్నది. ఈతని కవిత్వశైలి తెలియుటకై oor-ë53 గ్రంథముల వుcడి కొన్ని పద్యముల నుజా మారించి యియాకవి చాడి తమును ముగించెదను. 響 ཅིག་ས་གཏན་